top of page
  • Rene Mentjox

Fractie VL over de raadsvergadering 27 juni


Bespreekstukken raadsvergadering 27 juni 2024

Hoppenbrouwers 12, zorgboerderij

Goede ontwikkeling deze zorgboerderij, jammer dat dit proces zo lang geduurd heeft.

En vooral jammer dat het overleg dat er in een vroeg stadium geweest is tussen initiatiefnemer en de stichting speeltuin Geenhoven om gezamenlijk naar een passende parkeer oplossing te kijken.

En het is zeer spijtig dat deze informatie niet bewaard is gebleven in het dossier dan hadden we er mogelijk in concretere zin gebruik van kunnen maken.

Voor nu willen we een motie indienen om alsnog in gesprek met elkaar namelijk initiatiefnemer, stichting speeltuin geenhoven en gemeente te gaan om het parkeren te verbeteren in deze smalle straat. Motie werd met algemene stemmen ( door voltallige raad) aanvaard.

Warande 8, aanpassing Mariakerk naar woningen

We hebben al gevraagd om dit plan van de agenda te halen omdat de “omgevingsdialoog” nog niet afgelopen is.

Het is sowieso sterk af te keuren hoe deze vanuit de initiatiefnemer opgepakt of beter niet opgepakt is.

Reeds toen bekend werd dat deze initiatiefnemer na de Antoniuskerk ook de Mariakerk om wilde bouwen naar woningen (hetgeen een prima idee is overigens) hebben omwonenden zich diverse keren bij de initiatiefnemer gemeld om in overleg te treden en op voorhand mee te denken. Dat heeft vervolgens zo’n twee jaar geduurd voordat er contact kwam en dat kwam uiteindelijk tot stand toen tijdens metingen toen de projectleider aangesproken werd.

Overigens onze complimenten aan de heer Peters en de heer Robbe die vervolgens zelf op onderzoek zijn gegaan en ook daadwerkelijk geconstateerd hebben dat theorie en werkelijkheid niet met elkaar overeen komen. In vergelijkbare situaties heeft VL dit ook gedaan en kregen we de handen niet op elkaar nadat we dat zelf geconstateerd hadden.

Valkenswaard Lokaal heeft ingestemd met een amendement over uitbreiding van de parkeergelegenheid van 12 naar 28 openbare parkeerplaatsen. Het amendement werd unaniem aangenomen.

Inmiddels heeft u allen de brief van omwonenden Lucasstraat en Den Haas ontvangen. Voor ons aanleiding om nogmaals te vragen dit bestemmingsplan vanavond niet vast te stellen maar eerst af te wachten tot de gesprekken met omwonenden afgerond zijn en gemaakte afspraken met elkaar wederzijds bevestigd.

Amundsenstraat

Voorliggende voorstel is niet akkoord. Daar waar de roep om bouwen aanmerkelijk groter is geworden en eerder een kans voor meer woningen hebben laten liggen op de oude locatie van de voedselbank kunnen we dit hier ons inziens dit hier niet nog een keer laten gebeuren. De uitruil destijds van locaties met WoningBelang hebben we nooit begrepen en zouden we nooit goedgekeurd hebben.

Wat VL betreft kan dit proces opnieuw en aangeboden worden aan WoningBelang. Daarbij de optie om het wijkgebouw van de Horizon op deze locatie mee te nemen zodat zij zowel binnen als buiten voldoende ruimte hebben om de belangrijke wijktaak die zij vervullen in deze wijk ook goed te kunnen blijven doen.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald is voor VL hier van toepassing.

De stemmen over het amendement om deze locatie anders te ontwikkelen staakten. Dit komt eerstvolgende vergadering terug.

Voorstel inzake nieuw cultureel initiatief, Marktpaviljoen.

Voor VL een lastige overweging. Gaan we hier voor zijn of zijn we tegen zoals we ook tegen de plaatsing van de kiosk op deze locatie waren.

Is dit een nieuwe verpakking voor een oud initiatief. Collega Fred Emmerik zei in de presidium vergadering al dit is toch anders.

We hebben dat afgewacht en ruim de tijd genomen om hier kennis van te nemen inclusief rapport onderzoek van de “ postbode” .

Inclusief de snel geplande beeldvormende vergadering.

Waar we geschrokken zijn van de reactie(s) van de portefeuillehouder.

Op twee onderdelen:

a. de ongenuanceerde uitingen en onheuse bejegening richting een niet aanwezige griffier op die avond.

b. Inhoudelijk want we hebben voorafgaande aan de beeldvormende vergadering over het marktpaviljoen een Raads Informatie Brief van het college ( waar portefeuillehouder deel van uitmaakt) ontvangen die in feite gebruikt is om een raadsvoorstel te schrijven. Dat raadsvoorstel lag in lijn met de informatie uit de Raads Informatie Brief.

We hebben afgelopen maandag tijdens ons fractieoverleg nog uitgebreid gesproken met de heer van Gerven en mevrouw Burghard. De heer van Gerven maakte hierbij de opmerking.

“ We weten nog niet hoe jullie gaan stemmen.”

Daarop hebben we aangegeven; “ wij ook nog niet omdat het vanavond nog een punt van overleg is.”

In elk geval is het vertrouwen tijdens deze avond binnen de fractie gegroeid.

Wat heeft ons nu in onze beslissing overtuigt?

Uiteindelijk een amendement dat we een paar jaar geleden ingediend hebben tijdens de begrotingsbehandeling om een post te creëren van 300.000,- euro dat gebruikt kan worden door initiatiefnemers of beter gezegd burgerinitiatieven. Daarin hebben we ook aangegeven de raad daar zoveel mogelijk buiten te houden.

Daarmee het vertrouwen in onze inwoners met initiatieven uit te spreken.

Dat vertrouwen hebben we en onze complimenten gaan uit naar de nieuwe werkgroep onder aanvoering van de heer van Gerven en zullen derhalve instemmen met het voorbereide amendement om het marktpaviljoen doorgang te laten vinden.

Eurocircuit.

Wij kunnen ons niet vinden in voorliggende voorstel van het bestemmingsplan.

Wij zijn van mening dat in de afweging van de belangen cq het gehele proces met name de motorensporten veel te laag meegewogen zijn in dit voorliggende plan.

Hierbij verwijzen we naar de brief van de NRV en dat vraagt ons inziens een aanpassing.

Het gegeven dat zo’n 8000 crossuren in feite terug gebracht wordt naar 400.

Dat terwijl 75 % (minimaal) van de inwoners handhaving van het eurocircuit aangegeven heeft.

Ons inziens is de fuik of de trechter die geleid heeft tot voorliggend plan al gestart met de sturing van bovenaf bij de NRD. De Notitie Reikwijdte Detailniveau ter voorbereiding op de Milieu Effect Rapportage.

Als je hier een minimale input meegeeft krijg je ook een minimaal resultaat.

Een voorbeeld als je input 400 uren cross is of 5.000 bezoekers dan is het vertrekpunt al verkeerd.

Met betrekking tot de geluidsmodellen is al in de praktijk bewezen dat deze NIET voldoen en geen weerspiegeling van de praktijk zijn. Hierbij verwijzen we naar de West-parallel.

De detaillering is zo uitgebreid in dit plan van een ongekende omvang dat het bij vaststelling ervan al een gang naar de rechter zal worden door indieners van zienswijzen.

De voorgespiegelde mogelijke latere aanpassingen zullen zeer waarschijnlijk stuk lopen op deze detaillering.

Motie van wantrouwen.

Deze motie van wantrouwen hebben we mee ingediend niet vanwege het voorliggende Eurocircuit sec. Maar vooral omdat dit de spreekwoordelijke druppel is die de emmer doet overlopen.

Dit met teleurstellende resultaten van voorstellen waar wethouder Geldens of verantwoordelijk voor was of direct bij betrokken.

( zoals de enorme tegenvallende exploitatie van de Wedert, affaire Houthandel Daams om een paar te benoemen)

Maar zeker ook vanwege het terugkerende gedrag dat niet past bij een functie als bestuurder van een gemeentelijke overheid. De meest duidelijke en binnen het gezichtsveld van de openbaarheid in vergaderingen hier zijn:

Het interpellatie debat waarin op een zeer ongepaste manier uitgevallen werd richting de voorzitter van de raad, onze burgemeester.

En iets recenter de wijze waarop de griffier onheus bejegend werd tijdens de beeldvormende vergadering omtrent het marktpaviljoen.

Er waren al eerder signalen zowel intern als extern over vergelijkbaar gedrag.

Maar deze twee voorbeelden waren voor iedereen overduidelijk. Dat kan echt niet.


1件のコメント


不明なメンバー
7月02日

prima ga zo door groetjes marius van erp

いいね!
bottom of page