top of page
Privacy verklaring
1. Inleiding

Valkenswaard Lokaal is een van de politieke partijen in de gemeente Valkenswaard. Wij zijn een partij voor en van de burgers Daarom willen wij de burgers van Valkenswaard in het algemeen en onze leden en sympathisanten in het bijzonder zo goed mogelijk informeren. Via onze website, social media en fractie- en ledenvergaderingen.

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. In de AVG staan de regels over het beschermen van uw privacy. De AVG heeft als doel om iedereen van wie persoonlijke gegevens worden verwerkt (deze persoon wordt de ‘betrokkene’ genoemd) te beschermen tegen verkeerd gebruik. Eén van de uitgangspunten van de AVG is openheid.

 

Valkenswaard Lokaal is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw privacy is belangrijk voor u, en voor ons. Wij beschermen uw privacy goed en wij werken natuurlijk altijd binnen de kaders van de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op. In deze privacyverklaring beschrijven wij op welke wijze wij met uw gegevens omgaan. U kunt erop vertrouwen dat wij veilig en zorgvuldig met uw gegevens omgaan. In  deze verklaring leggen wij u uit hoe wij dat doen, waarvoor wij uw gegevens gebruiken en wat uw rechten zijn​​

1.1.Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en bij fractieleden hun bankrekeningnummer. Ook foto’s en video’s waarbij personen herkenbaar in beeld zijn, zijn persoonsgegevens. Als wij beeldmateriaal op onze website willen plaatsen, hebben wij toestemming nodig van deze personen.

 

1.2.Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Wij vragen uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres alleen als u zich bij ons inschrijft als lid of sympathisant. Het bankrekeningnummer van een fractielid verkrijgen wij bij de verwerking van de ontvangst van de overeengekomen periodieke fractievergoeding. Beeldmateriaal verwerken wij alleen met toestemming van betrokkenen.

1.3.Gegevens verzamelen bij anderen?

Valkenswaard Lokaal verwerkt met name gegevens die wij van leden en sympathisanten zelf ontvangen. Als wij beeldmateriaal van derden gebruiken, vindt dit plaats met toestemming van betrokkenen.

​​

2. Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 

2.1.Naam en contactgegevens

Dit zijn uw voor- en achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

 

2.2.Betaalgegevens

Dit zijn uw rekeningnummer en betaalhistorie.

 

2.3.Beeldmateriaal

Dit zijn foto’s en video’s.

​​

3. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor verschillende doelen:

 • Het beheren van de leden- en sympathisantenadministratie

 • het beheren van de financiële administratie 

 • Het gericht kunnen informeren over verschillende aandachtsgebieden

      aan de leden, sympathisanten en burgers

 • Het oproepen van de leden en sympathisanten voor de ledenvergaderingen

 • Het vaststellen van het stemrecht van de leden (zie statuten)

 • Het verwerken van fractievergoedingen

 • Het up-to-date houden van onze website qua informatievoorziening

 • Het voeren van (verkiezings)campagnes en

 

4. Op welke grondslagen gebruiken wij uw gegevens?

 

4.1.Toestemming

De leden en sympathisanten en overige relaties stellen hun persoonsgegevens vrijwillig ter beschikking van Valkenswaard Lokaal. Deze toestemming vragen wij schriftelijk, via email of via de website.

 

4.2. Gerechtvaardigd belang

Valkenswaard Lokaal heeft gerechtvaardigd belangen voor persoonsgegevensregistratie:

 • de leden en sympathisanten zijn het belangrijkste bestaansrecht van de Vereniging Valkenswaard Lokaal.

 • Valkenswaard Lokaal is als politieke partij bezig met het aan het publiek bekend maken van informatie, meningen of ideeën. Vrije nieuwsgaring als grondslag is een gerechtvaardigd belang

​​

5. Deelt Valkenswaard Lokaal gegevens met andere partijen?

Valkenswaard Lokaal maakt gebruik van een personal website en social media (Facebook, Twitter, WhatsApp, Messenger en Instagram. De leverancier van onze website heeft toegang tot de persoonsgegevens, welke wij opvragen via of plaatsen op deze site. Deze leverancier is daarmee onze verwerker en wij hebben om die reden een verwerkersovereenkomst met die leverancier gesloten. Daarin staat vastgelegd hoe deze om moet gaan met de gegevens die wij verstrekken. Daarmee stellen wij veilig dat de leverancier op dezelfde veilige en betrouwbare manier omgaat met uw persoonsgegevens als

Valkenswaard Lokaal zelf.

 

De AVG is ook van toepassing op de Facebook-bedrijven (Facebook, Messenger, Instagram en WhatsApp) en Twitter. Betreffende bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de verkregen persoonsgegevens binnen de wettelijke regels. Valkenswaard Lokaal plaatst overigens uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming op de social media.

​​

6. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Valkenswaard Lokaal gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt.

Wij beveiligen bestanden met uw persoonsgegevens met wachtwoorden om ongewenste toegang te voorkomen. Alleen geautoriseerde personen binnen Valkenswaard Lokaal hebben toegang tot deze bestanden met uw persoonsgegevens. Wij maken gebruik van beveiligde netwerkverbindingen. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen u en ons beveiligd is

​​

7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Valkenswaard Lokaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de onder 3. genoemde doelen. Wanneer wij de gegevens niet meer nodig hebben - zoals bij uitschrijving als lid of sympathisant -  worden deze gewist, tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming geeft om uw persoonsgegevens te bewaren of als wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens langer te bewaren

​​

8. Welke rechten hebt u op grond van de AVG?​
 • Het recht van inzage: u kunt ten allen tijde inzage vragen in uw persoonsgegevens. Zo kunt u zien welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt.

 • Het recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze te laten wijzigen;

 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen, hebt u het recht om deze te laten verwijderen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen.

 

Wanneer u aanspraak wil maken op een van bovenstaande rechten die u heeft, wordt u vriendelijk verzicht daarover een e-mail te sturen naar info@valkenswaardlokaal.nl.

​​

9. Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Valkenswaard Lokaal vindt het belangrijk dat onze leden en sympathisanten tevreden zijn. Ook al doen wij er alles aan om dat te bereiken, het kan voorkomen dat u ontevreden bent. Als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens kunt u in dat geval een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

10. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Hebt u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neemt u dan contact  met ons op door het sturen van een e-mail naar info@Valkenswaardlokaal.nl.

bottom of page