top of page
  • VL

Raad 28 maart: VL over Le Sage ten Broekstraat
 

 

Het ziet er naar uit dat  we nu al  een besluit gaan nemen over de ontwikkeling terwijl er nog  geen of geen volledige  oplossing is voor twee huurders van maatschappelijk vastgoed op deze locatie dat betreft SIAM Gym geen volledige  en het Pumpke geen oplossing.

 

Siam Gym

Begin deze week heeft de raad een brief ontvangen van Siam Gym dat er positieve gesprekken plaats gevonden hebben in het kader van een verhuizing  van de huidige locatie naar een nieuwe. De Belleman schijnt een goede optie te zijn of beter mogelijk te worden. Naar aanleiding van de brief   heb ik twee keer contact gehad met de heer Gerritsen van Siam Gym over de inhoud van deze gesprekken.

 

In het eerste gesprek met de portefeuillehouder diende  eerst nog wat lucht geklaard worden n.a.v. de opmerking die in de commissie gemaakt werd door de portefeuillehouder richting SIAM Gym. 

Goed dat dit met elkaar uitgesproken is. 

Er zijn echter nog open einden.

 

De openingstijden blijken nog onvoldoende afgestemd te zijn om SIAM Gym ook te kunnen voorzien in hun gebruiksbehoefte en  de ingang is nog onderwerp van gesprek.

 

Ongetwijfeld wordt daar wel uitgekomen met elkaar. 

 

Wat voor Valkenswaard  Lokaal veel zwaarder weegt is dat er momenteel geen duidelijkheid gegeven  wordt en mogelijk kan worden met betrekking tot de huurkosten voor SIAM Gym.

Nu kunnen we vanavond vragen om een toezegging te krijgen dat de huur niet hoger mag worden dan de huidige huur.

Voor zover het college die toezegging uberhaupt kan doen omdat Stichting  De Belleman hier als beheerder een belangrijke rol  heeft. Het nog maar de vraag is wat de consequenties voor de huurtarieven gaan worden voor SIAm en de overige gebruikers van De Belleman.

Vervolgens komt er een voorstel in Q2 of mogelijk zelfs pas in Q4  over de huurtarieven sport/maatschappelijk vastgoed en dan zijn we dit waarschijnlijk weer vergeten zijn.

 

Tevens blijkt dat in de gehouden gesprekken met SIAM Gym  door Siam Gym als alternatief aangekaart is om de gymzaal bij de Wedert te gebruiken voor hun activiteiten. Daarover krijgen ze te horen dat dit verkocht is en daarmee niet haalbaar. Uit beantwoording van het college op onze vraag over deze gymzaal blijkt  dat dit niet verkocht is en niet wordt ???

College kunt u dit toelichten waardoor doot discrepantie is ontstaan en argumenten geven waarom deze optie niet realistisch is?

 

In het verleden bleek dat de kosten van  4 ton te hoog waren om de verplaatsing van Siam Gym mogelijk te maken  nu blijkt 7 ton geen probleem.

Is deze post toereikend voor de volledige aanpassing(en) college?

 

Het Pumpke.

 

Is hier sprake van een langduriger schaakspel om het Pumpke weg te krijgen? 

Het college geeft in 1 van de antwoorden op vragen aan dat er geen subsidierelatie is met de stichting het Pumpke,  er is namelijk alleen maar een huurovereenkomst. 

Maar hoe is dit ontstaan?

 

Het Pumpke heeft in 2019  een subsidieaanvraag gedaan voor een bedrag ad 6200 euro. Deze wordt afgewezen op grond van onvoldoende onderbouwing  van aangehouden reserves en daarmee ogenschijnlijk opgebouwd vermogen.

Een spaarbedrag dat nodig is om in de toekomst de nodige vervangingen te doen. Een beetje verdieping in de materie leert dat er sprake is van goed beheer door de stichting richting toekomst voor vervangingen.

 

In 2023 wordt subsidie aangevraagd voor een bedrag van 7.500 euro. Afgewezen vanwege onvoldoende inkomsten (de zogenaamde 50/50 regel) 

Formeel zijn beiden correct en conform de subsidieverordening.

Echter …

het is dan wel bijzonder vreemd dat andere aanvragers op grond van dezelfde niet geweigerd worden of wel de nodige ondersteuning mogen ontvangen om tot een succesvolle aanvraag te komen.

 

Een ieder mag hier zijn eigen conclusies uit trekken de onze is eenvoudig.

Blijkbaar vindt dit college dat deze stichting niet voldoende  waarde toekent aan de naar mening van Valkenswaard Lokaal  belangrijke maatschappelijke functie die het Pumpke op deze locatie vervult.

 

Recenter blijkt uit het onderzoek van “Postbode Renee” dat Valkenswaard vraagt om een ontmoetingsplek voor jeugd. Tijdens de presentatie in de raadszaal “ van dit onderzoek hoorde ik diverse keren zeggen “ t Pumpke” noemen.

In plaats van hier serieus naar te kijken wordt het terzijde gelegd.

Het Pumpke mag mee praten over een nieuwe  MFA locatie.

 

Waar, hoe en vooral wanneer deze in te vullen is, is nog maar de vraag.

Wat we wel zeker weten is dat dit aanmerkelijke kosten met zich mee gaat brengen.

Een clubgebouw kost al ruime 1 ½ miljoen?! Daar zien we niets over terug.

Dat terwijl er een ideale plek is namelijk de huidige locatie van het Pumpke, een centrale plek tussen verschillende wijken, makkelijk bereikbaar en een open karakter voor sociale controle.

 

Ook een ideale plek voor een bredere maatschappelijke functie.

In de plint van een appartementengebouw waarbij het. buitenterrein behouden blijft  voor de activiteiten die broodnodig zijn voor de doelgroep jongeren die daar nu gebruik van maken.

 

Deze raad heeft afgesproken en er is vastgelegd in een amendement in 2016 dat er eerst consensus moet zijn met huurders van maatschappelijk vastgoed alvorens etc. Naar de mening van Valkenswaard Lokaal een resultaatverplichting en geen inspanningsverplichting.

Het college beroept zich erop dat dit niet lukt.

Dat snappen wij als je er zo weinig inspanningen voor verricht.

Tussen 2021 tot en met nu zijn er zo’n 6 gesprekken geweest.

6 gesprekken in 3 jaar tijd waarbij de stichting lange tijd in de waan gelaten wordt  dat   besproken voorwaarden (overigens besproken met een andere portefeuillehouder) voor hem acceptabel zijn.

Om vervolgens zo’n  jaar later te komen met een  neen  de voorwaarden zijn niet acceptabel en kunnen niet volgens …etc. 

Dat laatste had al heel snel aangegeven kunnen worden.

Dat is voor ons geen serieuze poging om tot overeenstemming te komen.

VZ het college heeft in deze opdracht gefaald.

 

Bouwen

Het mantra BOUWEN, bouwen, bouwen lijkt de bovenhand te krijgen. Natuurlijk is bouwen van passende woningen heel belangrijk. Echter gaat zeker niet  boven een goede integrale afweging waarbij het effect of beter de effecten op het sociaal domein zeer weloverwogen  moeten worden en dat gebeurt nu naar onze mening zeker niet.

Met de oogkleppen op wordt besloten om maar te bouwen er wordt niet of te weinig nagedacht over de gevolgen op langere termijn.

In het verleden is dat ook gebeurt.

We hebben een belangrijke afbreuk gedaan aan maatschappelijk vastgoed  voor de jeugd,  Parsival!!

Verkocht en tot op heden is er niets meer gebeurd met dat gebouw en is er ook niets voor de jeugd terug gekomen.

 

WoningBelang stuurt een brief waarin aangegeven wordt dat in het kader van de behoefte aan sociale woningbouw dit door moet gaan en dat dit ook nodig is ten behoeve van de leefbaarheid.

Wordt Valkenswaard leefbaarder door het vol te bouwen.

Nee dat zeker niet er is  behoefte aan ruimte om…

Kan dat elders ingevuld worden mogelijk mogelijk maar draag dan eerst zorg voor alvorens er iets afgebroken wordt waarvan het maar de vraag is of er überhaupt iets voor terug komt.

 

Het beleidskader sociaal domein.

Eigen kracht gebruiken, voorliggend veld, zorg wordt te duur, meer inzetten op preventie, inzetten vrijwilligers.

Wat dreigen we nu te gaan doen?

 

In plaats van intensiveren, faciliteren en daadwerkelijk ondersteunen gaan we hier het tegenovergestelde doen…

Wat voor signaal geven we hiermee af aan andere vrijwilligers en met name aan bestuurders van vrijwilligers organisaties.

Het wordt al  steeds moeilijker om vrijwilligers  te vinden die de verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen.

 

Terugkomend op bouwen.

Er zijn voldoende plaatsen in Valkenswaard zijn om volume te bouwen ook sociale woningbouw, maar dan moeten wel de juiste prioriteiten gesteld worden.

 

Amundsenstraat eerder sociale woningbouw bedoelt dat kan nog steeds, Dommelkwartier (hier dreigt zelfs vernietiging van maatschappelijk kapitaal van meer dan 1 miljoen euro) , oude LTS terrein (destijds al kosten gemaakt ten behoeve van sloop oude school waarin aangegeven werd dat  die kosten terug verdient worden uit de grondexpoitatie omdat we daar gaan bouwen. Er zijn zelfs plannen voor gemaakt door meerdere partijen. Diverse sessies zijn er geweest en  zou en had al lang weer opgepakt kunnen worden.

 

Voorzitter het voorliggende voorstel voldoet niet, verre van dat.

 

 

Comentarios


bottom of page