top of page
  • Rene Mentjox

Nota kaders 2024-2027, betoog VL

Voorzitter, raadsleden aanwezigen.


Voor ons ligt de nota kaders 2024-2027 ter voorbereiding op de begroting die we als raad later dit jaar gaan bespreken en al dan niet gewijzjgd vast stellen.

In aanvang zag het er financieel niet goed uit. Zonder de mei-circulaire zouden we ECHT keuzes hebben moeten maken.

Het college heeft zelfs een wensenlijstje opgenomen voor het geval dat.

Maar gelukkig of misschien ook niet bracht de meicirculaire redding en kunnen de wensen van het college allemaal ingevuld worden met het extraatje dat vanuit het rijk naar de gemeente. Dat extraatje is overigens fors en resulteert in een meerjarig positief resultaat. Of beter gezegd een positieve bandbreedte. In het verleden werd er tijdens de begrotingsbehandeling nogal eens geopperd dat het voor bepaalde fractie geen naar voren geschoven Sinterklaas moet worden of in elk geval niet wenselijk is.

Onze fractie is benieuwd hoe dat vanavond zal zijn. Wordt Sinterklaas nog verder vervroegd?


Om te beginnen met het wensenlijstje dat het college opgenomen heeft.


PvdA de heer Jonkers heeft het op zich genomen om te kijken of en voor welke wensen uit het wensenlijstje een raadsmeerderheid is. Ons inziens een mooi creatief initiatief om op een (redelijk) objectieve wijze een beoordeling te maken door per fractie een cijfer toe te kennen aan de bepaalde wens. SvV heeft n.a.v. dit overzicht een amendement gemaakt daarop staat een aantal wensen en worden andere initiatieven terug verwezen naar het college “ om tot een nieuw voorstel te komen.


VL mist echter 2 wensen die wel een breed raadvlak hebben in aantal fracties en in aantal raadsleden. Reden waarom we een nieuw amendement gemaakt hebben. Met meerdere wensen, genummerd zodat per wens in stemming gebracht kan worden. Dat amendement wordt bij deze ingediend.


Zijn er nog meer wensen vanuit Valkenswaard Lokaal. Jazeker.

Is daar geld voor nodig. Mogelijk wel maar op dit moment nog lastig te kwalificeren. Sommige zaken kunnen door verschuiven of verplaatsen van budgetten gerealiseerd worden of kan gekeken worden naar het positieve resultaat van het afgelopen jaar leiden tot de inzet van extra initiatieven bij een gelijke begroting als 2022.


Die wensen hoeven niet altijd allen te leiden tot hogere kosten maar kunnen ook leiden tot extra inkomsten.

Zo hebben we een prachtig sportpark waar een grote diversiteit aan sporten bij elkaar e vinden is. Waarschijnlijk wordt die diversiteit nog groter. Al jaren praten we over samenwerking tussen de verschillende gebruikers op het sportpark. Een oud fractielid van VL heeft zich daar in het verleden behoorlijk op ingezet het resultaat is er echter nog steeds niet.

Dat zou kunnen of beter moeten veranderen.


Ooit hadden we een Rabobank dag op sportpark Den Dries ( en toen was er veel minder diversiteit.

Het is wel een unieke locatie om “ dagen” voor bijvoorbeeld grote bedrijven om een dag voor hun personeel te organiseren. Overigens zou dat ook wel een idee zijn voor onze ambtenaren. Maar tijdens een werkbezoek aan ASML in een gesprek met de pr communicatiemanager bleek dat dit ook voor ASML interessant is.


Voor het sociaal domein zijn er ook nog wensen.

Overigens in het kader van het sociaal domein raad ik de raadsleden aan om het boekje “ Beledigende broccoli van de auteur Tim Jongers eens te lezen. Zeker ter voorbereiding op de actualisatie beleid sociaal domein.

Ik hoor u al denken en waarschijnlijk straks zeggen: “We gaan het beleid toch actualiseren”. JA dat klopt maar VL wil het nu al meegeven voor de begroting van 2024 zodat we niet begin 2024 met een correctie via een raadsbesluit gaan doorvoeren.


Schuldhulpverlening:

Oorspronkelijk hadden we de gedachte om een potje “ schuldhulpverlening “ voor te gaan stellen. Maar nu het rijk de minnelijke schuldhulpverlening terug gebracht heeft van 36 naar 18 maanden zijn we van mening dat we eerst dienen te kijken naar de positieve effecten hiervan. Mede op grond van de resultaten in bijvoorbeeld Utrecht.


De vraag aan het college in deze is of deze landelijke maatregel in Valkenswaard leidt tot veel implementatie werk ? Verandering processen trainen medewerkers. Of is het zo eenvoudig dat er een begin en einddatum gewijzigd hoeft te worden. Eventueel dienen we hier een motie voor in.


De toegang tot hulp voor onze inwoners is nog steeds een issue. (in het volgende week te bespreken actualisatie sociaal beleid staat tussen haakjes eventueel 1 loket. Wat VL betreft wordt dat 1 loket. Wij zien vele voordelen in 1 loket. Dat er verschillende afdelingen binnen onze gemeente betrokken worden of dienen te worden mag niet het probleem van onze inwoners zijn of worden.


Onze stelling is tevens een goede analyse aan de voorkant bespaart tijd en geld in het verdere verloop. Dat vergt nogal wat van de bezetting van het loket kennis en vaardigheid met name van de medewerkers die dit loket gaan bezetten. Daar zijn de nodige competenties kennis en vaardigheden voor nodig. Gaat dat geld kosten. Hoeveel is op dit moment nog niet in te schatten. Maar als we kijken naar de post implementatie omgevingswet van 500.000,- (waarvan de wethouder aangaf dat dit geen verplichting is) dan is VL van mening dat een vergelijkbaar bedrag opgenomen kan worden voor de realisatie van 1 loket sociaal domein.


Preventie.

Ons beleid is gericht op preventie binnen sociaal domein. Een goede zaak. Voorkomen is beter dan genezen. Aanmerkelijk goedkoper en meer leefplezier voor de betrokkene. Op korte termijn zijn deze effecten lastig te meten. Goed volgen van de ontwikkelingen (kengetallen) kunnen snel een trend laten zijn mits deze niet tussentijds gewijzigd of op een andere manier geregistreerd worden.

Wat VL betreft verhogen we de inzet op preventie en zeker op onze jonge jeugd.

Kijk in dit kader ook een naar de inzet van diverse ontwikkelede apps. De gemeente Eindhoven heeft er al goede ervaringen mee.

Binnen sociaal domein is een aantal keren (althans binnen onze fractie) aandacht gevraagd voor verslagen van bijeenkomsten en met name een aantal keren met betrekking tot werk en inkomen en de cliëntenraad. Wanneer we vagen om de verslagen volgt het antwoord die zijn er niet.

Dat kan ons inziens niet

a. kunnen raadsleden hiermee geen goede invulling geven van hun controlerende taak.

En b. wordt hiermee niet voldaan aan de verordening cliënten participatie werk en inkomen A2 samenwerkingsverband artikel 3. 7 en 3.8.

Een afwezige ambtelijk secretaris en zeker wanneer langer ziek moet vervangen worden. Of kies voor aan andere oplossing bijvoorbeeld autoscriber Dan is er geen persoon voor het maken van een verslag nodig.


Dient er ergens geld vandaan gehaald te worden.

Dan zien wij de reële mogelijkheid om ruim 1 ton elders vandaan te halen. Door het schrappen van 1 wethouder.

Wanner je op 2 meetpunten namelijk december 2022 en april 2023 van de respectievelijk 35 3n 50 agendapunten er slechts 2 en 4 bij 1 wethouder liggen dan moet je je serieus afvragen ofje wel met 4 wethouders door moet gaan gelet op een kostenpost van 116.000,-

Daar kun je veel goede dingen mee doen voor onze inwoners.

Het college heeft vorig jaar aangegeven een realistische begroting gemaakt te hebben. De heer van Rijswijk heeft tijdens de behandeling als enige aangeven dat dit een ambitieuse begroting is en Valkenswaard Lokaal heeft eerder gevraagd om in de begroting uit te gaan van de bestaande in plaats van gewenst personele capaciteit. Uit de jaarrekening is inmiddels gebleken dat het positieve resultaat voornamelijk behaald is vanwege niet uitgevoerde activiteiten.

Wij verwachten een begroting die realistisch is OOK met betrekking tot de personele bezetting.

Voorzitter, raadsleden ik wil jullie nog even deel genoot maken met twee recente ervaringen van inwoners.

1. Inwoonster belt gemeente voor hulp voor haar kind. Inwoonster wordt verwezen naar het aanmeldformulier op de website ( prima ook voor deze inwoonster). Vervolgens krijgt ze direct de melding over 2 maanden heeft u antwoord? College herkent u dit?

2. Inwoonster staat aan de milieustraat om een “ kleinigheidje” weg te brengen. Medewerker Cure roept vanuit zijn hokje. U moet 15 minuten wachten. Waarom? vraag inwoonster. Het antwoord : Personeels te kort. Herkent u dit college?


Comentários


bottom of page