Verkiezingsprogramma 2022

Hoofdthema’s:

 

Meer Zeggenschap  voor de inwoners

Meer ruimte, door minder regels

Menselijke maat(werk)

 

 

                                                Hier gaan wij voor!

 

Ouderenbeleid:

 • Regelmatig peilen van behoefte oudere inwoner

 • Voorzieningen  zo veel mogelijk daarop afstemmen en  waar nodig aanpassen

 • Zelfstandig wonen, graag en zo lang mogelijk

 • Meer locaties wonen met zorg in Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard

 • Enthousiast voor woonvormen met een mix van jong en oud met gezamenlijke ruimtes zoals bijv. tuin en ontmoetingsruimte

 • Meer aandacht voor de mobiliteit van en voor onze ouderen

 

Zorg en welzijn:

 • Voor iedereen maatwerk in voorzieningen

 • Meer onderlinge contacten door:

 1. Inzet sport- en cultuurcoaches ter ondersteuning van verbindingen tussen culturele activiteiten verenigingsleven  en zorgverleners

 2. Samenbrengen jong en oud

 3. Waardering  voor  en samenbrengen van vrijwilligers en mantelzorgers

 4. In stand houden van ontmoetingsplekken; buurtgebouwen en of zalen

 • Alle grote subsidiebetalingen nog eens kritisch bekijken. Betalen we niet teveel?

 • Preventie:

 1.  Inzetten op  Gezonde levensstijl  voor jong en oud

 2. Verbeteren  van de geestelijke gezondheid en het welbevinden van jongeren

 • Agenda 22; toegankelijkheid voor iedereen

 • Meer aandacht en zorg voor inwoners met een beperking

 

Sport en Cultuur

 • Waar mogelijk nieuwe sporten/bewegingsmogelijkheden toevoegen.

 • Multifunctionele sporthal voor VRC, gymnastiek basisscholen, basketbal, zaalvoetbal.

 • Redelijke huurtarieven voor sportverenigingen, daarom vaststellen op basis van CBS

 • Belang van de cultuurraad betekenis geven

 • Gemeenschapsruimte in wijk Lage Heide

 • Mogelijkheden nagaan om het Cultureel centrum De Hofnar rendabeler te maken

 • Sporten ook betaalbaar maken voor inwoners met een kleine beurs

 

Recreatie en Toerisme

 • Evenementen met name voor jongeren: Heel graag!

 • Regelen van mogelijkheden om dan te overnachten

 • Project Dommelland verder uitwerken

 • Paardenboulevard: het houden van evenementen voor een breed publiek

 • Gemeenschapshuizen voor iedereen toegankelijk maken

 • Zaal/zalen voor kleinere evenementen zijn meer dan nodig

 

Woningbouw

 • Uitbreidingslocaties in plaats van inbreidingslocaties

 • Aandacht voor behoud dorpskarakter

 • Toevoegen van woonruimte waar mogelijk toestaan:

 1. Splitsing van woningen

 2. Aanleunwoningen voor jongeren

 • Meer woningen voor begeleid wonen bouwen

 • Starterswoningen realiseren

 • Projecten voor bepaalde groepen

 

Infrastructuur

 • HUB realiseren aan de Victoriedijk

 • Stimuleren Hoogwaardige Openbaar Vervoer lijn  

 • Verbeteren openbaar vervoersverbindingen

 • Bereikbaarheid industrieterrein verbeteren voor de  medewerkers

 

Ondernemers in Valkenswaard

 • Voorrang voor  ondernemers die  voor werkgelegenheid in Valkenswaard zorgen

 • Een bedrijvenhotel als particulier initiatief voor startende ondernemers

 • Aansluiting houden bij Brainport Eindhoven

 • Stimuleren winkels in  en naar  kernwinkelgebied Valkenswaard, Belleman Dommelen en voorziening Borkel en Schaft

 

Duurzaamheid

 • Volle aandacht voor lager energieverbruik van de gemeente, haar inwoners en de bedrijven

 •  Zoveel mogelijk opwekken van klimaat neutrale energie

 • Gemeente moet zelf het voorbeeld worden van verantwoord energiegebruik en -verbruik

 • Verminderen van afval en betere scheiding

 • Onze groene gemeente behouden en daar waar kan versterken en zorg dragen voor biodiversiteit.

 • Klimaat, groen en een gezonde leefomgeving zijn het startpunt bij iedere ruimtelijke ontwikkeling

 • In de wijk samenwerking met bewoners voor een groene straat/wijk.

 

Bestuur en Organisatie

 • Bestuurlijk Valkenswaard is er voor haar inwoners!

 • Medewerkers bij de ambtelijke organisatie liefst uit Valkenswaard en anders tijdens inwerkperiode uitgebreid kennis op laten doen van Valkenswaard

 • Blijvend goede dienstverlening aan de inwoners van Valkenswaard

 • Betere bereikbaarheid voor de inwoners in Valkenswaard

 • Minder rompslomp door minder regels en dus snellere processen

 • Meer overheidsparticipatie dan burgerparticipatie:

 1. Inwoners meer, beter en sneller informeren

 2. Inwoners meer betrekken bij besluitvorming

 

Geen fusie met andere gemeente(n)!

pdf.png