Verkiezingsprogramma 2018

Onze missie: Werken aan een Valkenswaard dat goed is voor iedereen.

Dit alles doen we onder het motto: Met elkaar, voor elkaar!

Aan de hand van onderstaande kernwaarden.

Menselijke maat

Steeds complexere regelgeving aan de ene kant en een stijgende behoefte aan dienstverlening op maat, aan de andere kant, creëren een spanningsveld waarin de communicatie tussen burger en overheid steeds moeilijker dreigt te verlopen. Het is essentieel dat in die communicatie de menselijke maat centraal staat. Daarbij is extra aandacht voor senioren, mensen met een beperking en mensen die buiten hun schuld in de problemen gekomen zijn, noodzakelijk.

Duurzaam

Duurzaamheid is meer dan een woord. Het is een missie. Een missie voor de toekomst van onze kinderen, onze toekomstige generaties. Dit gaat verder dan ons huis, tuin, afval, en milieu. Dit gaat om het behoud van die ogenschijnlijk kleine schil om de grote aarde die ons allemaal beschermt.

(Financiële) haalbaarheid

Dromen is goed, plannen maken is beter en realiseren het best. Middelen en met name financiële middelen zijn niet oneindig. Financiële haalbaarheid van het te voeren beleid, de toekomstvisie en de uitvoering van plannen is van essentieel belang. We moeten die beperkte financiële middelen daarom meer dan ooit creatief, efficiënt en effectief inzetten.

Respect

Belangen verschillen soms sterk. Soms staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Zorgvuldige belangenafweging is dan ook van groot belang. En even belangrijk is het respect dat we naar elkaar dienen op te brengen in de discussie en bij de finale afweging van die belangen.

Valkenswaard Lokaal wil “met elkaar en voor elkaar” en op basis van de geformuleerde kernwaarden werken aan de toekomst van de inwoners en ondernemers van groot Valkenswaard. Valkenswaard Lokaal is daarom helder in de argumentatie achter beleidsvoorstellen om een visie of programma geschikt te maken voor maatschappelijk debat en politieke besluitvorming. In dit beknopte verkiezingsprogramma willen wij graag toelichten hoe we dat willen doen.

We hebben dit programma opgesplitst in drie delen:

 

              A.  Samenwerking

              B.  Accenten

              C.  Hoofdlijnen van beleid

 

A.  Samenwerking

We leven in een tijd waarin de overheid een stap terug doet en veel meer met anderen aan de slag gaat, moet gaan zelfs. Van verticale instituties naar horizontale verbanden, van burgerparticipatie bij overheidsinitiatieven naar overheids-participatie bij burgerinitiatieven. Van kleinschalige verbanden naar regionaal samenwerken. Valkenswaard moet veel meer over de eigen grenzen heen kijken, de samenwerking zoeken op vele fronten. Hoewel het soms verleidelijk is om te denken dat onze huidige schaal groot genoeg is om onze eigen toekomst uit te zetten moeten we ook regionaal denken. Kijk naar de N69, Groote Heide, de drie decentralisaties, woningbouw om maar een paar voorbeelden te noemen. Het behoud van onze autonomie en identiteit staan echter bovenaan.

 

We moeten initiatieven in de samenleving stimuleren en ondersteunen, mensen verantwoordelijk maken, regelgeving terugdringen en de inwoners enthousiasmeren. Belangrijker nog is dat initiatieven vanuit de inwoners en/of het bedrijfsleven worden ondersteund. De stap naar OVERHEIDSPARTICIPATIE moet echt gemaakt gaan worden.

Valkenswaard Lokaal zal er zoveel als mogelijk voor die inwoners en bedrijven zijn.

Valkenswaard Lokaal heeft onder de inwoners en organisaties een enquête gehouden naar wat wij noemen “dagelijkse ergernissen”. Ergernissen die de ene keer eenvoudig en de andere keer wat moeilijker verholpen kunnen worden. Onder het kopjes ‘dagelijkse ergernissen” in ons verkiezingsprogramma benoemen we een aantal zaken waar Valkenswaard Lokaal de komende 4 jaar aan gaat werken om ze te verbeteren. Met dank aan de invullers van onze enquête, de mensen die bereid waren om ons op straat te woord te staan en de verschillende vertegenwoordigende organisaties die Valkenswaard Lokaal de nodige input gegeven hebben om de komende jaren aan verbetering te werken.

 

B.  Accenten

1. Evenwichtige bevolkingsopbouw

 

Ouderen

De vergrijzing van de bevolking is ook in Valkenswaard een gegeven. Daar dient in het gemeentelijke beleid op te worden geanticipeerd. Het is belangrijk dat onze ouderen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. Daarom wil Valkenswaard Lokaal dat hiervoor de nodige voorzieningen getroffen worden op wijkniveau zoals zorg en hulp dichtbij. Particuliere initiatieven en/of privaat publieke samenwerking dienen vanuit de gemeente gestimuleerd te worden om dit mogelijk te maken. Dat geldt in de volle breedte voor alle programma’s. Zowel voor wonen, welzijn, zorg als werken. Valkenswaard Lokaal zal er alles aan doen om het effect van het landelijke beleid en de opgelegde bezuinigingen zo beperkt mogelijk te laten zijn voor de ouderen in Valkenswaard. Dit kan gerealiseerd worden door maatwerk in de hulpverlening. Voor Valkenswaard Lokaal is niet het geld, maar zijn de mensen leidend! Dat is onze keuze.

Vervoersknelpunten voor onze ouderen dienen opgelost te worden.

De basis is een goede openbaar vervoer voorziening. Een goed netwerk van Noord naar Zuid en van Oost naar West. Dat kan aangevuld worden door een beroep op de familie (mantelzorg) te doen, de wijk (accent voor ieders talent, buren voor elkaar) en de regio taxi. Het beleid van de gemeente dient erop gericht te zijn dat nieuwe technologie toegepast wordt om onze ouderen de noodzakelijk voorzieningen en hulp te bieden. Uitbreiding van woon-zorg servicezones is daartoe noodzakelijk. De overgedragen zorgtaken aan de gemeente geven de mogelijkheid om de inwoners van Valkenswaard “zorg op maat te bieden”. Samen met alle betrokkenen willen we die maat verder bepalen.

Jongeren

De constatering dat de gemeente Valkenswaard ontgroent is onvoldoende. De komende jaren nemen willen we actief maatregelen nemen om de jeugd te behouden en aan te trekken in de gemeente Valkenswaard. Dat kan onder andere door een “aangepast” woningbouwprogramma. Valkenswaard Lokaal is met name actief geweest bij het initiatiefvoorstel voor starterswoningen. De komende jaren zullen wij prioriteit leggen bij het realiseren ervan en zullen we in samenwerking met de jeugd meer en nieuwe initiatieven voor het behouden van onze jeugd nemen, betaalbare woningen, passende ontspanning en recreatie en goede binnen– en buitensport accommodaties.

 

Borkel en Schaft verdient met name voor betaalbare woningen extra aandacht en prioriteit. Valkenswaard Lokaal wil daarom de grondprijzen voor Borkel en Schaft ondergeschikt maken en bouwbedrijven met innovatieve maar realiseerbare ideeën laten komen.

 

Steeds vaker nemen jongeren het heft in handen om zelf ondernemer te worden. Deze initiatieven dient de gemeente Valkenswaard te stimuleren. De huidige jongeren zijn veel sneller geneigd om zelf te gaan ondernemen. Valkenswaard Lokaal zal daarom het initiatief nemen om te onderzoeken of een bedrijvenhotel voor starters in Valkenswaard mogelijk is.

Ontspanning

Jongeren gaan steeds vaker Valkenswaard uit om elders hun ontspanning te zoeken. Een soepeler evenementenbeleid in het buitengebied dient bij te dragen aan het realiseren van ontspanning voor jongeren om dichterbij huis een passende beleving te realiseren. Waarom de jongeren ver laten reizen voor een dancefeest als in de directe omgeving die mogelijkheid te creëren is.

2. De uitstraling van Valkenswaard

Markt en winkelgebied

Het besluit voor de aanleg van de West Parallel tussen Veldhoven en Valkenswaard is genomen. Het weren van met name het vrachtverkeer uit het centrum moet nu echt aangepakt gaan worden. Te lang is er te weinig gedaan. De reconstructie van de Europalaan kan hieraan tijdelijk een belangrijke bijdrage leveren. Op de langere termijn moet de aanleg van de Westparallel soelaas bieden in de verkeersproblematiek. Een goede ontsluiting van Valkenswaard / Dommelen heeft nu hoge prioriteit.

De Markt is de ontmoetingsplek voor winkelbezoeker, recreant en Valkenswaardenaar. De Markt en met name de “Westzijde” van de Markt van Valkenswaard is de volgende stap om de “uitstraling” van de gemeente Valkenswaard te verbeteren. Dit gebeurt in goed overleg met bewoners en bedrijven om een structurele oplossing te realiseren. Het masterplancentrum is goedgekeurd daar dient versneld invulling aan te worden gegeven. Daartoe dient wel het verkeer in het centrum drastisch terug gedrongen te worden.

De leefbaarheid kan op verschillende plaatsen vergroot worden door inwoners en horeca te betrekken bij allerlei activiteiten en dat hoeven zeker niet altijd grote muziekevenementen te zijn. Maar ook een rustpunt na het bezoeken van de rijke natuur rondom Valkenswaard hoort daarbij.

Dagelijkse ergernissen oplossen/voorkomen

• Aankleding markt verbeteren (mobiel)

 

3. Verenigingsleven, sport en cultuur

Met elkaar voor elkaar! Dat geldt zeker in verenigingsverband. Samen met, sport- culturele en vrijwilligersverenigingen dient een samenhangend beleid ontwikkeld en uitgevoerd te worden op het gebied van sport, ontspanning en cultuur. De komende raadsperiode wil Valkenswaard Lokaal initiatieven nemen die zorgen voor:

• duidelijkheid voor de verenigingen met betrekking tot huurbeleid en huurtarieven;

• een nieuwe sporthal en de renovatie van het zwembad dienen snel gerealiseerd te worden. Na realisatie hiervan dient bekeken te worden of dit voldoende is om de inwoners van Valkenswaard voldoende sportgelegenheid te bieden;

• het blijvend en op niveau functioneren van Cultuurcentrum De Hofnar en ontmoetingscentrum de Belleman;

• versterking van begeleiding en werving van vrijwilligers.​

 

4. De Wijk

De wijk als leefomgeving is een vitale plaats in het leven van de mensen. Gerichte wijkactiviteiten spelen een belangrijke rol daarin. Valkenswaard Lokaal stimuleert initiatieven gericht op de  verantwoordelijkheid voor een leefbare wijk. De diverse wijkcommissies kunnen hier een belangrijke rol in spelen en dienen goed gefaciliteerd te worden.

Borkel en Schaft
Bijzondere aandacht heeft de woon- en leefgemeenschap Borkel en Schaft nodig. Onze ambitie is om woningen voor starters versneld te realiseren en voorzieningen te behouden of terug. Voorschoolse opvang, basisonderwijs maar ook een verkooppunt voor dagelijkse boodschappen zijn van belang.

5. Economie

Intensivering en herstructurering van werkgelegenheid zijn voor Valkenswaard Lokaal twee belangrijke aandachtspunten. Aantrekken van bedrijven en daarmee meer werkgelegenheid is van groot belang. De jongeren die steeds sneller hun eigen verantwoordelijkheid nemen door zelf een bedrijf te starten dienen, door de gemeente te worden gefaciliteerd. De agrarische functie komt steeds meer onder druk te staan. Vaak door nieuwe en strengere regelgeving.  Bestaande rechten van agrariërs dienen, voor zover dat binnen door de provincie en rijk gestelde kaders mogelijk is, gerespecteerd te worden. Valkenswaard Lokaal zet zich in om het mogelijk te maken dat vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen (Vab’s) en functies een verdere impuls kunnen geven aan toerisme en recreatie.

Geld speelt  een cruciale rol. De rol van de gemeente dient vooral gericht te zijn op enerzijds het zoveel als mogelijk beperken van extra kosten voor haar inwoners en anderzijds met de beperkte middelen stimuleren van bedrijvigheid. Dat betekent continu aandacht voor het beperken van belastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing etc. Geen (extra) belastingverhogingen indien niet noodzakelijk. De algemene reserve dient op een verantwoord niveau te liggen met betrekking tot het weerstandsvermogen.

Om voldoende werkgelegenheid in Valkenswaard te behouden zal er extra ruimte gezocht moeten worden om ondernemers passende ruimte te bieden.

C. Hoofdlijnen van beleid

1. Wonen

Nieuwbouw

Jongeren, ouderen, asielzoekers en arbeidsmigranten willen een betaalbare woning.  Het aantal een- en tweepersoonshuishoudens neemt bovendien nog steeds toe. Woningzoekenden bij Wooncorporaties staan gemiddeld 5.5 jaar ingeschreven voordat ze aan de beurt zijn voor een sociale huurwoning. Deze wachttijd kan langer zijn. Soms zelfs enkele jaren langer. Dat heeft te maken met het type woning en de locatie. Met name nieuwe sociale huurwoningen zijn daarom hard nodig, waarbij het aanbod qua type moet voldoen aan de vraag (appartement, grondgebonden, kleiner). Ook kan gedacht worden aan (verplaatsbare) units en transformatie van bedrijfs- en woongebouwen. Voor de jongeren moeten we tevens starterskoopwoningen realiseren.  Valkenswaard Lokaal opteert voor het aanwijzen van zowel in- als uitbreidingslocaties waar -ook- betaalbare woningbouw gerealiseerd kan worden.

Er dient echter ook woningbouw gerealiseerd te worden voor de middeninkomens. Zij verdienen te veel om voor een woning in de sociale sector terecht te kunnen, maar te weinig om te huren in de vrije sector. Binnen het woningbouwprogramma dient aandacht te zijn voor de aansluiting bij Brainport. Valkenswaard Lokaal zal plannen stimuleren voor het realiseren van woningen (huur en koop) voor mensen die in de regio werken en die in Valkenswaard de mooie plaats zien om te wonen. Daar hoort een goede infrastructuur bij zoals wegen voor het gemotoriseerd vervoer maar ook fietspaden ten behoeve van een goede bereikbaarheid van de mooie toeristische en recreatieve plekken in en rondom Valkenswaard. Valkenswaard Lokaal wil in een vroeg stadium aandacht voor de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking. Dat kan in de fase van vergunningverlening.

Dagelijkse ergernissen oplossen/voorkomen

 • Realiseren van betaalbare huur en koopwoningen.

Leefbaarheid

In de woonwijken moet aandacht komen voor het realiseren van ontmoetingsplekken in de wijk. Ontmoetingsplekken waardoor het woon- en leefplezier toeneemt.

Bouwplannen dienen daarom te voldoen aan een goede ruimtelijke onderbouwing. We zien te veel en te vaak plannen ontstaan waarin openliggende ruimtes (inbreidingslocaties) vol gepropt worden met woningen. Vaak gecombineerd met voorspelbare parkeerproblemen of gebrekkig aanwezige infrastructuur dan wel openbare ruimte. Er dient meer gekeken te worden naar het toekomstbeeld of beter het gewenste toekomstbeeld bij het realiseren van nieuwe plannen.

Dagelijkse ergernissen oplossen/voorkomen

 • Voetpaden zijn slecht begaanbaar.

 • Onderhoud van de openbare ruimte. Het groen is toegenomen in Valkenswaard dat is een goede zaak dat verbetert de uitstraling voor bewoners en bezoekers. Zodra het onderhoud achterblijft, is het effect juist negatief. Onderhoud groen ruimtes dient verbeterd te worden.

 • Onkruid beter bestrijden

 

1. Milieu / duurzammheid

We willen zuinig zijn op ons milieu om de leefbaarheid ook op langere termijn te waarborgen.

Voor Valkenswaard Lokaal is zuinig zijn op het milieu noodzaak om de toekomst voor onze kinderen mogelijk te maken. Steeds meer mensen en bedrijven zijn of worden zich bewust van het belang van duurzaamheid. In o.a. het programma wonen kan de gemeente mede zorgdragen dat duurzaamheid een vast onderdeel wordt en daarmee de aandacht krijgt die het verdient. Energiebesparing, energie-neutraal, gasloos bouwen, hergebruik van grondstoffen, levensloopbestendige woningen, gescheiden afval om er eens een aantal te noemen.

Dagelijkse ergernissen oplossen/voorkomen

 • Laadpalen voor elke P plaats

 • Laadpalen voor elektrische fietsen

 

2. Verkeer

Al tientallen jaren rijden o.a. vrachtwagens dwars door Valkenswaard en Waalre en hebben we te maken met sluipverkeer en opstoppingen. Met de aanleg van de nieuwe verbindingsweg, Grenscorridor N69 of Westparallel kan straks met name het vrachtverkeer  om Valkenswaard en Waalre omgeleid worden, naar een meer westelijke ontsluiting op de A67/A2(N2). De provincie heeft de aanbestedingsprocedure al in juni 2017 gestart, zodat na het onherroepelijk worden van de plannen een aannemer zo snel mogelijk met de realisatie van het project beginnen. De aanleg van de Westparallel is maar een deel van de oplossing om de leefbaarheid en doorstroming van verkeer in de regio te verbeteren. Lokale verkeersmaatregelen van het Nulpluspakket zijn onlosmakelijk verbonden aan de aanleg van de Westparallel.

Valkenswaard Lokaal staat voor een totaaloplossing voor Valkenswaard, niet voor het verschuiven van de problemen binnen Valkenswaard.

 

 • Een autoluw centrum

 • Het weren van doorgaand vrachtverkeer op onze hoofdwegen. Dus ook op de Europalaan. Het profiel van de Europalaan is passender voor zwaar vrachtverkeer maar niet optimaal.

  Doorgaand verkeer moet omgeleid worden over de ruit A67-A2-N396-Zuideijke Randweg – Westparallel.

 • Het verbieden van zwaar vrachtverkeer binnen onze verblijfsgebieden met een tijdelijke ontheffingsmogelijkheid. 80% van de woonstraten in Valkenswaard is reeds als verblijfsgebied ingericht.

Valkenswaard Lokaal is voorstander van een regionaal distributiecentrum - overslagplaats - waar goederen met de bestemming deelnemende gemeenten worden verzameld en overgeslagen in kleiner en milieuvriendelijker vracht- en bestelauto’s. Dit concept biedt de mogelijkheid om de overlast van grote vrachtwagens die komen laden en lossen in de deelnemende gemeenten te beperken. Het is bovendien een manier om een bijdrage te leveren aan de milieuproblematiek.

Totdat de Westparallelweg is gerealiseerd, willen wij de overlast:

 • zo veel als mogelijk beperken

 • zo eerlijk mogelijk verdelen

 

Dagelijkse ergernissen oplossen/voorkomen

 • Veiligheid

   

Diverse plaatsen in Valkenswaard   leveren een onveilige situatie op, wanneer men daar over wil steken. De oorzaken die daaraan ten grondslag liggen zijn divers. Verkeerd geparkeerde auto’s, te snel rijden, onoverzichtelijke parkeerplaats, uitrit uit parkeergarage onder flatgebouw.

 • Verkeerslichten logischer inregelen.

 

Op diverse plaatsen in Valkenswaard dient te (lang) gewacht te worden voor een rood licht terwijl er geen verkeer op komst is.

 • Vrachtverkeer uit centrum; uitvoeren masterplan centrum.

 • Snelheidscontroles intensiveren

 • Fietspaden vrijhouden voor fietsers ook bij evenementen

 

3. Vrije tijd

Valkenswaard is het Olympia van de regio. Valkenswaard heeft veel te bieden op het gebied van sport en sportaccommodaties. Sportpark Den Dries is een sportpark met heel veel mogelijkheden voor kleine maar ook voor grote sportevenementen. Valkenswaard Lokaal is van mening dat die mogelijkheden beter benut dienen te worden. Daarvoor is een flexibele inzet van accommodaties voor derden noodzakelijk. Het beheer van dit sportpark zou prima passen bij een gezamenlijke beheerraad vanuit de diverse verenigingen of mogelijk zelfs aangestuurd kunnen worden door een beheerraad. Een goede gezamenlijke beveiliging is een ander belangrijk aspect om een halt toe te roepen aan de alsmaar verdergaande vernielingen op dit sportpark. Gezelligheid, breedtesport en stimuleren van bewegen voor jong en oud, fit of minder fit, wel of niet beperkt ondersteunt met vrijwilligersprogramma’s is nu en in de toekomst van belang. Wanneer een flexibele goed georganiseerde beheerraad voor het sportpark gerealiseerd is, kan het sportpark benut worden voor gerichte acties buiten Valkenswaard om daarmee sportieve evenementen en activiteiten naar Valkenswaard te halen. Valkenswaard Lokaal stimuleert haalbare initiatieven.

 

De aantrekkelijkheid van Valkenswaard dient verder verbeterd te worden. In de promotie van Valkenswaard kan Citymarketing met de VVV een belangrijke rol spelen. De grensoverschrijdende samenwerking om het natuurgebied Groote Heide verder te ontwikkelen en benutten willen we ook economisch bevorderen.

 

4. Werken

 

Valkenswaard Lokaal zegt ‘JA’ tegen het bedrijfsleven. Het is van groot belang gehoor te geven aan de belangen van bedrijven en hen te faciliteren om hun ambities mogelijk te maken. Zodat inwoners van Valkenswaard ook de gelegenheid hebben en houden om werk te verrichten in de eigen woonplaats. Belangrijke pijlers binnen de toekomstvisie van Valkenswaard Lokaal als toerisme en recreatie kunnen een belangrijke rol spelen bij het creëren en behouden van arbeidsplaatsen voor jongeren en senioren.

Valkenswaard Lokaal is van mening dat de flexibeler geworden wetgeving op planologisch gebied meer benut dient te worden om bedrijven te faciliteren. Wij willen zo de plaatselijke economie te stimuleren. Om het voor werkende ouders mogelijk te maken actief te kunnen blijven op de arbeidsmarkt zal Valkenswaard Lokaal particuliere initiatieven, die ouders daarin ondersteunen stimuleren en faciliteren. Gelet op de huidige leegstand van winkels dient er geen winkel oppervlakte meer gerealiseerd te worden. Valkenswaard Lokaal zet zich om winkels te concentreren en leegstand zoveel mogelijk terug te dringen. Als alternatieve bestemmingen voor leegstaande winkels daarbij kunnen helpen zullen wij die waar mogelijk ondersteunen​

5. Onderwijs

Onderwijs is de basis voor een succesvolle, werkende toekomst voor onze kinderen. Valkenswaard dient te behouden wat er nu is. Valkenswaard Lokaal heeft de ambitie voor het behoud van het basisonderwijs in Borkel en Schaft. In overleg tussen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en gemeente dienen alle mogelijkheden benut te worden om de jeugd later een betere kans te bieden op de arbeidsmarkt. Met name op het gebied van technisch onderwijs kan meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven daarbij helpen.

Basisonderwijs

Er dient nog de nodige aandacht besteed te worden aan de brede school gedachte in (of beter) bij onze basisscholen. Huisvesting van basisonderwijs dient hier nadrukkelijk op gerealiseerd te worden.

6 Welzijn

“Met elkaar, voor elkaar”.

De drie decentralisaties zijn een feit. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de gemeente. Er dient echter nog veel verbeterd te worden.

Visie

Allereerst dient er een visie opgesteld te worden. Dat kan door de oude “Welzijnsvisie” tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen.

 

Centraal hierbij staat wat Valkenswaard Lokaal betreft: MAATWERK

 

Hierbij dient niet het geld leidend te laten zijn, maar maatwerk voor de inwoner in Valkenswaard. Kern van maatwerk is een goede analyse van de bijzondere situatie en daar de hulp op aanpassen of invullen. Dit zou zeker kunnen leiden tot kostenbesparing.

 

De voorzieningen in de wijk dienen hier een belangrijke rol in te vervullen maar daarnaast ook de samenwerking tussen zorgvragers en zorgaanbieders. Valkenswaard Lokaal vindt het een taak van de lokale overheid om hierin een stimulerende rol te vervullen.​

Overheidsparticipatie

Ook hier geldt omarm initiatieven van inwoners, ondernemers, instellingen verenigingen. Beoordeel die goed. Betrek ervaren mensen in de beoordeling hiervan. Valkenswaard kent immers veel kennis en ervaring ook op het gebied van het sociaal domein.

Voorzieningen kunnen (mede) gerealiseerd worden met ICT en Domotica. De verzamelnaam van allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen waardoor voorzieningen dichter bij de mens gebracht kunnen worden. Werkgelegenheid en goed kunnen participeren in de leefomgeving is van groot belang voor het welzijn van mensen. Openbaar vervoer zal een belangrijke rol blijven spelen om daar waar dat nodig of gewenst is de mensen snel en gericht naar de plek te brengen waar men moet of wil zijn.

7. Bestuur en organisatie

Dit alles vraagt om een sterk en daadkrachtig bestuur van de gemeente Valkenswaard. Dit samen met zeer betrokken medewerkers met een stevige binding met of betrokkenheid bij Valkenswaard. Gemotiveerd om ‘ja’ te zeggen tegen bedrijfsleven, tegen vrijwilligers, tegen onze inwoners. Om te helpen daar waar kan. Waarbij de Gemeenteraad op hoofdlijnen aangeeft wat er moet gebeuren en het college met medewerkers zorg draagt voor een goede efficiënte en effectieve uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Waarbij eenieder zijn eigen rol binnen duidelijk vastgelegde afgestemde bevoegdheden en verantwoordelijkheden kan vervullen.

 

Waar ruimte is voor initiatief vanuit de inwoners en ondernemers voor meer participatie van wijkraden, organisaties en verenigingen. Waar meer gebruik gemaakt wordt van de kennis en ervaring in de Valkenswaardse gemeenschap om vraagstukken in de breedste zin van het woord te onderzoeken en op te lossen. Als een andere overlegstructuur, waar meer ruimte is om op inhoud en argumenten met elkaar tot beleid te komen en waar meer ruimte is voor de inbreng van mensen en organisaties uit onze gemeente, daarbij kan helpen, zal Valkenswaard Lokaal dat ondersteunen. Zelfstandig als gemeente waar het kan en de samenwerking zoekend waar het moet of nodig is om nieuwe taken kosteneffectief en efficiënt te kunnen uitvoeren en nog mogelijk komende bezuinigingen op te kunnen vangen.

 

Valkenswaard Lokaal staat voor een toegankelijk, alert, betrokken en betrouwbaar bestuur en organisatie.

 

Dagelijkse ergernissen oplossen/voorkomen

 • Communicatie

Een veel gehoorde klacht onder de inwoners van Valkenswaard. We weten het niet, we hebben nog geen antwoord ontvangen, de brief is onduidelijk etc.

 • Contant betalen aan balie gemeentehuis