Van de Fractie

Raadsvergadering 15 juli 2021
 

 

De raadsvergadering van donderdag 15 kende een “ kleine” agenda. Klein omdat er naast het vragenhalfuurtje slechts 3 agendapunten te bespreken waren.

 

Het bestemmingsplan Eindhovenseweg 73, het ombouwen van de kerk tot appartementen, werd een hamerstuk. Dat wil zeggen aangenomen zonder verdere bespreking.

 

De stukken ter bespreking waren de ontwerpwedstrijd door basisscholen in Dommelen en het scenario eurocircuit.

Onderstaand de betogen van de fractie alsmede het amendement voor de scenariokeuze.

 

 

Voorstel inzake ontwerpwedstrijd.

 

Voorzitter,  aanwezigen mensen thuis.

 

Valkenswaard Lokaal vindt het een leuk idee om de basisscholen door middel van een ontwerpwedstrijd te betrekken bij  het verfraaien van de fietstunnel Mgr. Smetsstraat. Hoewel we zeer kritisch moeten zijn op onze uitgaven heeft de cofinanciering met de provincie, de uitvoering door een kunstenaar en de beschermende maatregelen ons doen besluiten om met dit voorstel akkoord te gaan.

 

Daarbij opgemerkt dat de keuze van de kunstenaar van belang is voor een zekere mate van bescherming voor bekladding. Bekend is dat met name in de graffiti scene het respect voor bepaalde kunstenaars al een mate van bescherming van het kunstwerk tot stand brengt.

 

Wat we het college nog wel willen meegeven in het verlengde van de bespreking nota kaders en ter voorbereiding van de begroting 2022 dat Valkenswaard Lokaal van mening is dat de bestemmingsreserve Beeldende Kunst terug gebracht mag worden naar 100.000,- euro. En het verschilbedrag na uitvoering van dit project het overige overgebracht kan worden naar de algemene reserve.

 

 

Herijking toekomst visie.

 

Voorzitter we hebben in de commissie gesproken over mogelijk uitstel van vaststellen van de toekomstvisie. Dat vinden we nog steeds. Reden waarom we het amendement op initiatief van CDA mee in indienen. Niet vaststellen maar ter kennisgeving aannemen. In de voorliggende versie wordt het eurocircuit volledig genegeerd. Onbegrijpelijk vanwege het belang voor de breedtesport in Valkenswaard.

 

Tevens zijn we van mening dat met betrekking tot de sociale cohesie in Valkenswaard een visie op de rol van de vele vrijwilligers in Valkenswaard “vergeten” wordt. Valkenswaard Lokaal is van mening dat dit zeker in de toekomstvisie een belangrijke rol dient te spelen. VNG noemt de vrijwilligers in de gemeente niet voor niets het “goud” van de gemeenten. Te vaak lijkt het er maar bij te horen. Dat terwijl juist de vrijwilligers van groot belang zijn voor het goed functioneren van onze Valkenswaardse gemeenschap. Er moet meer aandacht besteed worden in formele stukken over onze  vrijwilligers, het functioneren en het stimuleren ervan.

Het wordt onbetaalbaar wanneer we de activiteiten van onze vrijwilligers moeten gaan vervangen door professionele inzet. Of het daarmee beter zou worden is ook nog zeer te betwijfelen.

 

Raadsvoorstel toekomstscenario Eurocircuit.

 

Voorzitter aanwezigen,

 

Ik zal bij dit onderwerp niet zo ver terug gaan in de historie als het college bij de beantwoording in het vragenhalfuurtje en mijn collega’s voor mij.

 

Er is de afgelopen jaren weinig gebeurd (met betrekking tot wet- en regelgeving) en het laatste jaar erg veel gebeurd rondom het eurocircuit van Valkenswaard. Het hele

“bestemmingsplan eurocircuit” is ondertussen een kostenpost van formaat geworden, leidde tot vele discussies en regelmatig hoog oplopende emoties.

Die emoties zijn voor Valkenswaard Lokaal slechts een verpakking waarin argumenten meegegeven worden.

Belangrijker is het om naar de argumenten te blijven luisteren. Dat krijg je nu eenmaal als je (felle) voor- en tegenstanders hebt. Aan de raadsleden om de argumenten eruit te halen en te wegen.

 

Valkenswaard Lokaal gaat geen volledige review geven en terugkijken. Laten we vooral een besluit nemen en verder gaan. Helaas wordt er vanavond geen unaniem besluit genomen in deze raad over het te kiezen scenario. Gelukkig wel met een overweldigende meerderheid.

Voor Valkenswaard Lokaal op dit moment het meest geschikte scenario dat enigszins recht doet aan de omwonenden, enigszins recht doet aan de gebruikers en enigszins recht doet aan de financiële positie van de gemeente Valkenswaard.

We vertrouwen er in het vervolg proces op een positief constructieve wijze dor partijen deelgenomen wordt.

Laten we vooral veel leren van de opgedane ervaringen.

Wat Valkenswaard Lokaal betreft Zo nooit meer…

En spreken de hoop en de verwachting uit dat met dit besluit van de gemeenteraad een soepel en snel doorlopen van het bestemmingsplan proces gerealiseerd wordt.

 

Het amendement mede namens de partijen, CDA, Vitaal Valkenswaard, D’66, Samen voor Valkenswaard en de VVD.

Lees hier het amendement

Raadsvergadering 8 juli 2021
 

 

Donderdag 8 juli stonden er 3 agendapunten op de agenda van de raad.

 1.  Voorstel jaarverslag en jaarrekening.

 2.  Voorstel nota kaders

 3.  Voorstel ontwerp programmabegroting A2 samenwerking

 

Onderstaand de betogen van onze fractie.

 

 1. Voorstel jaarverslag en jaarrekening

 

Beste collega’s, aanwezigen, mensen thuis.

 

De jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag.

Het is ruim een half jaar later terugkijken naar vorig jaar, 2020.

215 pagina’s jaarrekening en verslag, 26 pagina’s accountantsverklaring en meer dan 80 vragen gesteld door de verschillende fracties.

 

Veel geschreven, er is veel gedaan in 2020.

 

In de bestuurs-rapportage in 2020 werd de raad nog geïnformeerd over de stand van zaken en werd er een mooi positief resultaat als prognose getoond van 320,000,- euro. (goede aanvulling voor de algemene reserve)

Het resultaat werd echter ruim 1 miljoen lager dan de prognose. Het resultaat van de gemeentelijke exploitatie is wederom negatief.

681.000 euro moet er uit de algemene reserve gehaald worden. En dan resteert er nog 1,3 miljoen.

 

Bij het opstellen van de jaarrekening is gebleken dat er volgens de begrotingsregels een post niet opgenomen mag worden. Daardoor komt een zogenoemde dekkingsreserve vrij en kan er 742.000,- euro toegevoegd worden aan de algemene reserve.

Het college moet wel heel hard op zoek geweest zijn naar aanvulling van die algemene reserve want dit werd nog niet eerder geconstateerd.

Daarmee komt de algemene reserve van de gemeente Valkenswaard op 2 miljoen euro.

 

Een absoluut dieptepunt.

 

In elk geval bekeken over de periode dat ik zelf zitting heb in de gemeenteraad van Valkenswaard.

 

Voorzitter, Valkenswaard Lokaal meent hieruit te mogen concluderen dat het financieel beleid door de portefeuillehouders in de afgelopen jaren   onvoldoende is geweest.

Wij missen de sturing op financiën.

 

Het is inmiddels 5 voor 12.

 

Er zal op korte termijn wat moeten gebeuren tenminste als we de kosten voor onze inwoners niet onnodig willen gaan verhogen.

 

Bij de nota kaders komen we hier nog op terug.

 

In het rapport van de accountant van de raad lezen we:

“ Middels vaststelling van de jaarrekening worden de overschrijdingen (van de programma’s, wonen, werken, vrije tijd sociaal domein en bestuur in de begroting ) alsook andere overschrijdingen die binnen een programma worden gecompenseerd, geaccordeerd door de raad. Indien akkoord door de raad dan is er geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid”.

Einde citaat.

 

Voorzitter

Het is allemaal uitgegeven daar valt niets meer aan te veranderen. Het is echter triest om wederom een negatief resultaat te hebben.

Maar gezien het accountantsrapport zal onze fractie akkoord gaan met de besluiten in het voorliggende voorstel.

 

 

 

 1. Voorstel Nota kaders 2022-2025

 

Voorafgaande aan de raadsvergadering heeft onze fractie aan de andere fracties voorgesteld om het voorliggende besluit “ nota kaders vaststellen” te wijzigen in “ ter kennisgeving aan te nemen”.

Alle fracties hebben met VL dit amendement ingediend en daarmee werd het ook aangenomen.

Dat lijkt iets kleins maar betekent toch nogal wat. Het college kan nu niet op grond van de voorliggende nota kaders de begroting maken. Dat is maar goed ook.

 

Onderstaand het betoog van de fractie.

 

 

Voorzitter , collega’s aanwezigen mensen thuis.

Aan de heer Gerlings soms moet je wat vaker herhalen. Zo hebben we al eerder aangegeven dat we naar onze ambities moeten kijken!

 

Laat ik beginnen met een amendement namens alle fracties.  (klik hier voor genoemd amendement}

 

En vervolgen met de eerste termijn.

 

Valkenswaard Lokaal was en is niet blij (en dat is zacht uitgedrukt) met de voorliggende nota kaders. En dat om een aantal redenen:

 • Het college legt een zeer beperkte nota kaders voor. Dan bedoel ik niet een zogenaamde beleidsarme in het kader van de verkiezingen volgend jaar. Nee dan bedoel ik de bijsturingsvoorstellen die in deze kadernota.

 • Het college zou zelfs meer dan de raad moeten beseffen dat de financiële positie van de gemeente Valkenswaard niet goed is.

 • De laagste algemene reserve in de historie. (Komt u a.u.b. niet met het argument dat ons weerstandsvermogen wat toegenomen is want dat zou de indruk alleen maar bevestigen dat de financiële positie niet serieus genoeg genomen wordt).

 • Uw “ beperking” in de opname van bijsturingsvoorstellen wordt ,blijkt tijdens  de commissievergadering, veroorzaakt door de “ strategische onderdelen”  die er buiten gehouden worden.

 • Dat vinden wij onbegrijpelijk.

 • Met een goede gevulde kas kun je je wat permitteren.

“Het wordt nu echter echt tijd om de tering meer naar de nering te zetten”

 • Tenminste als we willen voorkomen dat onze inwoners opgezadeld gaan worden met  hoge woonlasten.

 • Dat gebeurt nu al met de toename van de afvalstoffenheffing en dat dreigt nog eens extra te gebeuren door de toename van de kosten bij de A2 samenwerking.

 • Dat dreigt ook met uw voorstel om de OZB met 5% te verhogen. `en verschillende (extra) prijsverhogingen voor onze inwoners bij gebruik van… vult u maar in.

 • Daarbij komt dat u weet of behoort te weten dat de komende jaren nog heel wat kosten op ons af gaan komen. Zoals bijvoorbeeld de energietransitie.

 

Naar onze mening hadden hier veel meer bijsturingsvoorstellen in kunnen of beter moeten staan:

Bijvoorbeeld

 

Aanpassen van onze ambities…

Aanpassen van het tempo in het realiseren van … vul maar in.

Aanpassing van de bezetting door meer regie en minder uitvoering

Projecten uitstellen wat ons betreft inclusief 0 plusmaatregelen

Bestemmingsreserves opnieuw kritisch bekijken , verlagen en deels overhevelen naar de algemene reserve.

Volgende week hebben we een voorstel op de raadsagenda staan De ontwerpwedstrijd; hartstikke leuk idee. Maar daar staat een bestemmingsreserve cultuur op van bijna 238.000 euro. Wat VL betreft even wat minder kunst toevoegen en haal hier 137.966,75 uit ten behoeve van de algemene reserve.

Even wat minder toevoegen van “ verfraaiing” in Valkenswaard.

 

Voorzitter, collega’s de kaders voor de komende begrotingssamenstelling.

 

Begroten ( dit is een herhaling):

In prioriteit weergegeven:

 1. Wat noodzakelijk is

 2. Wat nodig is

 3. Wat ook nog leuk of handig of mooi is

Die laatste kunnen we ons inziens voorlopig wel vergeten.

 

Met als adagium

Eerst de mensen en daarna de stenen.

 

Begroot  Sociaal Domein ruimhartig kijk naar het verleden en leer ervan. Ga daarna op zoek welke mogelijkheden er verder zijn om de begroting sluitend te krijgen.

 

Met name zaken van fysieke aard (de harde kant) kunnen vaak uitgesteld worden of getemporiseerd. Dat geldt zeker ook voor Dommelland en of Groote Heide  om maar 2 strategische projecten te benoemen.

Als er geen geld meer is dan zijn er ook geen strategische projecten meer.

 

We zullen de “ tering naar de nering “ moeten zetten.

 

Kijken we concreter naar een aantal zaken in de voorliggende kadernota.

 

Pagina  9 en 13 verbonden partijen.

Collega’s het kan echt niet meer zo… (gelet op onze financiele positie). Met het Rijk gaan we de trap op en af. Bij de meeste gre -en lijkt er maar een weg.

Cure loopt wederom op, De A2 samenwerking loopt weer fors op

 

Overigens verdienen de GGD en de MRE in financieel opzicht een COMPLIMENT.

 

Pag 18 nummer 18d Structureel effect abonnementstarief kosten naar draagkracht. Dit opnemen achten wij risicovol en heeft zeker niet onze voorkeur.

Wanneer de CZ verzekeraar haar polis aan gaat passen (WMO module kosten 2,95) worden we geconfronteerd met een beroep on de vergoeding van 19,- per maand.

Overigens zijn we zeer teleurgesteld in de zeer trage beantwoording van onze vragen. Ruim 2 weken geleden gesteld. Vanmiddag antwoord dat het te kort dag is ?

 

 

Pag 11. Bijsturingsvoorstellen.

 

45 Verhogen tarieven zwembad; geen voorstander. Verhoogt kosten voor inwoners en risico minder bezoek en dreigt er een extra te kort op de exploitatie.

49 tarieven CMD forse verhoging voor inwoners; prijselasticiteit? Is al duur wanneer je 3 kinderen hebt die graag gebruik willen maken van het CMD

50 Taakstelling BUIG Participatiebudget, nee

51 Collectieve ziektekostenverzekering voor de kwetsbare inwoners van Valkenswaard. Mordicus tegen

52B wachtlijst Hulp bij huishouden, nee

53 besparing kosten naar draagkracht, nee

56 stijging OZB; eerst andere mogelijkheden benutten

58 gehandicaptenparkeerkaart; of maak minimaal onderscheid tussen P kaart verlenging zonder en met medisch advies.

Met vele van bovenstaande bijsturingsmaatregelen raakt u direct de zwakkeren in onze gemeente. Niet acceptabel.

 

Uw voorgestelde wensenlijstje

59 centrum entrees nee voorlopig parkeren

61 investeringskrediet Kerverij lijkt ons niet noodzakelijk

66 en 67 kleed wasruimte nu niet te beoordelen noodzakelijk of nodig.

The Vest Ja, dit is noodzakelijk. Dat hebben we inmiddels zelf kunnen constateren.

 

Voorzitter, onder andere bovenstaande en bijdragen van de andere fracties maakt dat het niet verstandig is om het huidig voorliggende besluit in stemming te brengen. Vandaar dat we met alle partijen een AM indien om het besluit aan te passen.

 

 

 1. Voorstel ontwerp-programmabegroting Samenwerking A2 gemeenten 2022-2025

 

De fractie heeft aan dit onderwerp geen uitgebreid betoog besteed. De fractie is het in het geheel niet eens met het gegeven dat de A2 samenwerking de gemeente Valkenswaard in 2022 329.800 euro meer gaat kosten en de 3 jaren daarna nog eens 100.800,- euro.

 

De fractie heeft nog wel ingestemd met een strenge zienswijze ingediend door D’66, maar heeft tegen het voorstel gestemd.

Raadsvergadering 3 juni 2021

 

 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 3 juni  werden naast de reeds bekende agendapunten 8 vragen gesteld in. Het vragenhalfuurtje en aan het einde van de agendapunten werden 7 moties vreemd ingediend en besproken voer verschillende onderwerpen.

 

Vragenhalfuurtje.

In het vragenhalfuurtje stelde Marie Therese  Maas namens de fractie een vraag n.a.v. de problematiek van basisschool St Martinus in Dommelen. Dit onderwerp kwam ook nog een keer terug met een motie vreemd aan het einde van de raadsvergadering. Deze motie vreemd werd samen met de fractie van HenG en PvdA ingediend.

De basisschool St Martinus kampt met ruimte te kort. De behoefte aan extra lokalen is groot en urgent. De vraag van Marie Therese Maas was gericht op de mogelijkheden om voor het nieuwe schooljaar de extra lokalen te kunnen realiseren. Het antwoord van de wethouder mevr. Theus was redelijk kort. Eigenlijk geen.

 

Dit onderwerp kreeg derhalve een vervolg met de motie vreemd met het verzoek om te bekijken en de mogelijkheden benutten om voor het komend schooljaar de extra lokalen te realiseren. Hoewel sommige fracties met de beantwoording in het vragenhalfuurtje overtuigd werden dat er vanwege doorlooptijden dit niet mogelijk is werd de motie aangenomen.

Zeer bijzonder is wel dat de wethouder mevr Theus meldde dat de aanvraag in februari al gedaan is.

 

Onze conclusie:

Wanner toen direct gehandeld was hadden de extra lokalen er voor het nieuwe schooljaar kunnen staan!!

 

Van Hamer naar bespreken.

Op verzoek van Valkenswaard Lokaal werden de onderwerpen “ conceptbegroting Cure” en begroting GRWRE van hamer naar bespreekstuk gebracht.

 

Conceptbegroting Cure.

Redenen om de conceptbegroting Cure als bespreekstuk te behandelen zijn divers.

In de eerste plaats is reeds een aantal keren door Valkenswaard Lokaal aangegeven en door meerdere fracties overgenomen dat we in het algemeen kritischer dienen te zijn op de begrotingen van de gezamelijke regelingen. Te gemakkelijk werd en wordt meegegaan met de voorliggende begroting en geen of weinig kritiek gegeven.

 

De conceptbegroting van Cure hield een stijging van 4% van de kosten voor de gemeente Valkenswaard in. Dat is naar de mening van Valkenswaard Lokaal te hoog. Een gezamelijke regeling als de GGD weet de kostenverhoging te “beperken” tot een index van 1.76 %. Liever zagen we dat ook lager maar dit is een beperkte verhoging.

De 4% van Cure is hoger en verdient aandacht van het bestuur van Cure. Tevens is bekend dat voorgaande jaren de verhoging zelfs hoger was. Daar komt bij dat doelstellingen met betrekking tot het “afval” door Cure niet behaald worden.

De fractievoorzitter van de PvdA gaf aan genoegen te kunnen nemen met de 4% verhoging vanwege de autonome ontwikkelingen die geleid hebben tot deze verhoging.

 

Peter van Steensel heeft dit argument weerlegt door de opmerkingen dat “alles beinvloedbaar”  is bij het maken van een begroting. En dat een begroting elders aangepast kan worden indien men niets kan of wil doen aan de effecten van de autonome ontwikkelingen.

 

Peter van Steensel gaf de overige raadsleden mee om eens na te denken over een andere handel/werkwijze met betrekking tot de begrotingen van de Gezamelijke regelingen waar de gemeente Valkenswaard deel van uit maakt. We zouden vooraf mee kunnen geven wat we voor betreffende gezamelijke regeling(en) aan maximale verhoging acceptabel vinden.

 

Het amendement ingediend door Valkenswaard Lokaal om de kostenverhoging te beperken werd aangenomen.

 

De begroting GRWRE werd ook besproken.

Hiervoor lagen dezelfde argumenten aan ten grondslag. Maar ook de continuiteit van een GRWRE.

Valkenswaard Lokaal vindt de activiteiten die door de GRWRE uitgevoerd worden van groot belang. Continuiteit en betaalbaarheid zijn voor de lange termijn van belang om de continuiteit te kunnen waarborgen.

De huidige (meerjaren)begroting van de GRWRE laat een te kort zien in 2022 van 973.000,- en dat te kort loopt de komende jaren op naar bijna 2,8 miljoen euro in 2026.

Dat tekort zal vanuit de algemene reserve van de GRWRE (plus minus 9 miljoen) gefinancierd moeten worden.

 

Dat exploitatie tekort betekent een groot risico voor de continuiteit van de GRWRE en voor de bijdragen van de diverse gemeenten waar Valkenswaard er 1 van is aan deze gezamelijke regeling.

In eerdere vragen werd door college aangegeven dat de verwachtingen met betrekking tot realiseren van deze meerjarenbegroting reeel zijn. Daar zijn bij Valkenswaard Lokaal grote twijfels over; a. wanneer we naar de financiele ontwikkeling kijken van een andere gezamelijke regeling nl. de A2 samenwerking. B. Zijn dezelfde uitspraken gedaan bij de begrotingsbesprekingen de afgelopen jaren met betrekking tot het sociaal domein (Gemeente Valkenswaard). Die begroting werd de afgelopen jaren alleen maar overschreden.

 

Reden om een amendement in te dienen met een zienswijze naar het bestuur van de GRWRE. Het amendement werd samen met de fractie van HenG ingediend. Het bestuur van de GRWRE wordt daarin verzocht om in 2022 met maatregelen te komen die de tekorten voor de jaren erop volgend terugdringen.

 

Stakenborgakker bestemmingplan.

In de wijk is grote ontevredenheid over het voorliggende bestemmingsplan. Tijdens de commissievergadering is dit door een inspreker namens een groot aantal huishoudens nogmaals bevestigd.

Valkenswaard Lokaal heeft een suggestie voor een mogelijke kleine aanpassing gedaan. De reactie van de inspreker was “dat is tenminste iets”.

In de periode tussen de commissievergadering en de raadsvergadering is door VL uitgebreid overleg gevoerd met de ambtelijke organisatie en de realisator van het plan; Woning Belang.

Uit dit overleg is duidelijk geworden dat er aan de veranderingen een aantal nadelen zit. De realisatie loopt enorm vertraging op, leidt tot aanzienlijke extra kosten en het risico van wegvallen van subsidie voor het realiseren van de woningen is aanwezig.

 

Wanneer dit alles geleid zou hebben tot het wegnemen van de bezwaren van de bezwaarmakenden zou dit mogelijk acceptabel geweest zijn.

Aangezien dit niet het geval is heeft Valkenswaard Lokaal besloten om met het voorliggende plan akkoord te gaan zonder wijzigingen.

 

De regionale energie strategie 1.0.

Centraal hierin staat de strategie dien in MRE verband vastgelegd dient te gaan worden als bob naar de centrale overheid.

Tijdens de bespreking van dit onderwerp werd de mogelijkheid geboden om wensen en bedenkingen mee te geven door de verschillende fracties. Dit om tot een definitieve versie te komen.

Hoewel sommige fracties vonden dat hier op dit moment geen verdere invulling aangegeven diende te worden dachten andere fracties daar anders over.

 

Onze fractie heeft via fractievoorzitter Peter van Steensel aangegeven dat we daar wel gebruik van willen maken.

Op met name 2 punten:

 1. Dat we van mening zijn dat Valkenswaard op haar grondgebied GEEN windturbines dan wel windmolenparken toe willen staan.

 2. Eerste de belangrijkste knelpunten op te lossen voordat uberhaupt welke grootschalige energieopwekking dan ook gerealiseerd gaat worden. Die knelpunten betreffen met name de netwerkcapaciteit en opslag van energie.

Raadsvergadering 29-04-2021

Gezamenlijke regelingen

Donderdag 29 april stonden er een aantal gezamenlijke regelingen op de agenda. In dit geval mocht de raad wat zeggen over de begrotingen van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven, en de omgevingsdienst Zuidoost Brabant.

Een gezamenlijke regeling ontstaat doorgaans om overeenkomstige taken uit te laten voeren door die gezamenlijke regeling en daarmee of te voldoen aan een wettelijke regeling of met een aantal gemeenten op een efficiënte en effectieve manier de taken uit kan voeren. 

Lees vooral zo goedkoop mogelijk!

 

Dat laatste lukt vaak niet en is vanuit Valkenswaards Lokaal diverse malen aangekaart in raadsvergaderingen. Begrotingen dienen zeer kritisch gevolgd te worden en er dient meer aandacht te zijn. Eerder bezuinigen dan verhogen van de begroting.  Inmiddels is hierover breed draagvlak in de Valkenswaardse gemeenteraad. Dat draagvlak dien verder gecreëerd te worden bij andere gemeenteraden die deelnemen in zo’n gezamenlijk regeling.

Tijdens de raadsvergadering heeft de fractievoorzitter aangegeven. Dat de huidig voorliggende begrotingen weliswaar reel zijn maar dat we zeker hier aandacht voor moeten hebben en houden.

De komende raadsvergadering staan er wederom begrotingen van gezamenlijke regelingen op de agenda. Wij blijven dat voor u zeer kritisch volgen.

 

Parkeren Valkenswaard Zuid.

Besproken werd een voorstel van het College om een fors geldbedrag euro 132.000,-uit te trekken om 3 locaties te gaan onderzoeken met betrekking tot het oplossen van parkeerproblemen Valkenswaard Zuid.

Onderstaand het betoog van Valkenswaard Lokaal met betrekking tot dit onderwerp.

 

“Betoog Peter van Steensel over Parkeren Valkenswaard ZUID.

Voorzitter, collega raadsleden en mensen thuis  Valkenswaard Lokaal is vooralsnog geen voorstander van het voorliggende voorstel.  Mogelijk dat gedurende de beraadslagingen nog argumenten of aanpassingen volgen die onze mening (deels) bij zullen doen stellen.

 

Waarom zijn wij nog geen voorstander?

 1. We zien nog niet voldoende de toegevoegde waarde van de onderzoeken voor deze 3 locaties. Zeker niet voor alle 3. Victoriedijk, Natuurpoort de Malpie en Deelshurkse akkers

 2. We gaan erg veel geld uitgeven 132.000,- indien dit voorstel aangenomen wordt voor wederom een onderzoek. Een meer pragmatische aanpak staat ons meer voor.

 3. Er dient wederom een beroep gedaan te worden op externe capaciteit

 4. Het is überhaupt de vraag of een PenR voorziening met  de schaal van Valkenswaard nodig is. Zelfs het functioneren van PenR voorzieningen in grote steden is zeer wisselvallig.

 

Voor de toekomst zou de locatie Victoriedijk een optie kunnen zijn. Dan dient er echter wel duidelijkheid te zijn rondom die toekomst. Met name de toekomst van het eurocircuit (scenario). Gelet op het nog vast te stellen bestemmingsplan zal dit zeker nog een tijd duren en is het de vraag wat er dan nog aan gebruikers over is.

Voor het faciliteren van bezoekers aan het centrum geldt dat ook. We krijgen te maken met een zeer forse afname van het aantal vierkante meters winkeloppervlakte. Dat is gelet op onderzoeken terecht.

Daar komt bij dat het winkelgedrag (waarschijnlijk mede gestimuleerd door de Corona tijd) veranderd is. IN welke mate dat dit definitief veranderd is is nog de vraag.

Online aankopen groeiden al hard. Door Corona is die enorm gegroeid zelfs  in de segmenten waar men dat nog niet direct had verwacht.

 

Voor de natuurpoort hoeft voor VL geen onderzoek gedaan te worden. Dat vraagt eerder om een pragmatische en snelle oplossing. Gelet op de wensen van mensen ofwel hun gedrag. ( ik wil zo dicht mogelijk bij de plaats van mijn bestemming parkeren) lijkt ons dat die keuze snel gemaakt kan worden. (aan de rand van de Luikerweg omgeven door groen).”

 

Tijdens de beraadslagingen heeft VL haar mening enigszins bijgesteld. Het ingediende verzoek tot wijziging van het voorstel ( amendement) van CDA en D’66 hebben we gesteund. Omdat we voor 2 locaties overtuigd werden dat hier stappen ter voorbereiding gemaakt moeten worden. Daarbij de kanttekening dat het parkeerprobleem Natuurpoort urgent is en zo snel mogelijk opgelost. Dat daar wat Valkenswaard Lokaal betreft geen onderzoek naar gedaan hoef te worden.

 

Het ingediende amendement haalde echter geen meerderheid. Om het  voorliggende voorstel in zijn geheel te accorderen is een forse stap te ver wat Valkenswaard Lokaal betreft derhalve werd tegen gestemd.

 

Houthandel Daams

Een heikel agendapunt op de agenda. Eerder werd de bespreking van dit onderwerp uitgesteld. Afgewacht werd de uitspraken van rechter en bezwarencommissie. Die zijn inmiddels bekend. Het agendapunt werd opgevoerd om het college de gelegenheid te geven om zich uitgebreid te verantwoorden. Daar heeft zij ook ruim de tijd voor gehad.

 

Onderstaand het betoog van Valkenswaard Lokaal.

Er is al erg veel te doen geweest zowel hier in deze raadszaal als daarbuiten over de verplaatsing van Houthandel Daams naar de overkant van de weg.

Bij dit agenda onderwerp zijn zelfs  48 stukken toegevoegd.

 

Vanavond staat dit onderwerp op de agenda omdat we het college in de gelegenheid willen stellen om over het geheel verantwoording af te leggen.

Alles overziend komt Valkenswaard Lokaal vooralsnog tot de volgende conclusie.

 

College u bent  met de allerbeste bedoeling ergens aan begonnen. Wij schatten in met de insteek “We gaan doen wat we kunnen.” en daarna is het volledig uit de hand gelopen.

 

Het eerste “ We gaan doen wat we kunnen ” is zeer te prijzen het vervolg daarna wat VL betreft zeker niet. Ons inziens heeft U stappen gezet die niet passen in visie en beleidstukken. De wijze waarop met de “provincie” omgegaan is is zeer discutabel.

 

We horen graag uw beweegredenen waarom u heeft gekozen voor deze aanpak, de diverse stappen inclusief het opleggen van een dwangsom.”

 

Het onderwerp is zeer uitgebreid besproken en alle fracties hebben hun mening hierover gegeven. Hier constateren we dat de partijen die in de “ coalitie”  deelnemen positief reageren en partijen die niet aan de coalitie deelnemen juist niet.

Voor Vitaal en de VVD was dit onderwerp op voorhand al afkeurenswaardig. Daarmee reden om een zogenaamde motie van afkeuring in te dienen. Valkenswaard Lokaal heeft eerst geluisterd naar de uitleg van het college met betrekking tot dit dossier.

Alles gehoord hebbende heeft Valkenswaard Lokaal ingestemd met de motie van afkeuring.

Daarbij wel de opmerking gemaakt dat afstand genomen wordt van de overwegingen in de motie en met name het persoonlijke belang dat aangehaald werd. Naar onze mening kun je zulke omschrijvingen alleen gebruiken als je dat ook aan kunt tonen.

De hele gang van zaken is wel af te keuren naar de mening van VL.

 

Ingekomen stukken.

Kadootje voor fracties

Valkenswaard lokaal heeft het woord gevoerd met betrekking tot het Adviesrapport sociaal domein.

Dit rapport is tot stand gekomen nadat wederom om adviescommissie gestopt is met haar activiteiten. De meest recente is de adviesraad sociaal domein.

Het late tijdstip heeft niet geleid tot een uitgebreide bespreking. Daar wordt wat Valkenswaard Lokaal betreft. Later nog op terug gekomen. Motivatie voor Valkenswaard Lokaal om dit rapport op de agenda te plaatsen zijn:

1 Valkenswaard Lokaal vindt burgerparticipatie heel belangrijk.

2 Conclusies uit het rapport worden door Valkenswaard Lokaal herkent. Deze kunnen zo gekopieerd worden naar de andere domeinen van de gemeente VALKENSWAARD.

 1. Wederom aandacht vragen voor de eerder ingediende motie voor het creëren van een platform voor inwoners van Valkenswaard

 2. De fractie wil van de gelegenheid gebruik maken om een boekje aan te beiden aan de overige fracties. Namelijk “ Opstand in de polder”, geschreven door burgemeester  Bert Blase.

Hoewel de titel niet direct aan lijkt te sluiten op het onderwerp burgerparticipatie is het wat Valkenswaard Lokaal betreft een bron van inspiratie.

25-03-2021

Roep om tiny houses in Valkenswaard

 In Valkenswaard moet snel worden gekeken naar geschikte locaties voor de bouw van zogenoemde tiny houses. De gemeente moet daarvoor ook in gesprek gaan met woningcorporatie Woningbelang.

Die oproep deed de gemeenteraad donderdagavond unaniem aan burgemeester en wethouders. Volgens  Valkenswaard Lokaal,  is er ook in Valkenswaard ‘grote behoefte aan betaalbare woonruimte bij met name starters'. Bovendien, voegen zij daar aan toe, zijn niet alle gronden die in bezit zijn van de gemeente geschikt voor traditionele woningbouw.

 

Periode van tien jaar

De partijen willen dat de gemeente samen met Woningbelang gaat bekijken of die kleine woningen mogelijk op  gronden van de corporatie kunnen worden geplaatst. Dat zou dan op basis van erfpacht moeten gebeuren, voor een periode van tien jaar. Voorwaarde voor zo'n constructie zou wat de raad betreft dan wel zijn dat dit niet ten koste gaat van de reguliere sociale woningbouw en de afspraken die daarover met de gemeente zijn gemaakt.

Valkenswaard Lokaal heeft in deze samen met de PvdA, CDA  en Samen voor Valkenswaard tijdens de raadsvergadering

van 25 maart 2021 onderstaande motie ingediend. Motie aanvaard

Motie  Betaalbaar wonen/Tiny houses

 

 

De raad van de gemeente Valkenswaard bijeen in vergadering op 25 maart  2021 behandelend agendapunt 3.2 Voorstel inzake resultaten Rekenkamercommissie onderzoek startersbeleid in Valkenswaard.

 

Overwegende dat:

Wat is jullie reactie naar mogelijkheden hiervoor.

 • er een gigantische opgave ligt ook voor de gemeente Valkenswaard op de woningmarkt

 • er grote behoefte is aan betaalbare woonruimte met name bij starters;

 • er verschillende mogelijkheden zijn om dit te realiseren. Dat er in Nederland al diverse voorbeelden zijn waar dit gerealiseerd is en wordt gerealiseerd;

 • met de “traditionele“ bouw het erg moeilijk is om een betaalbare woning te realiseren zeker in de huidige marktomstandigheden;

 • het oorspronkelijke “Tiny House” concept een oplossing kan bieden voor huisvesting van bepaalde doelgroepen, waarbij niet alleen de beperkte ruimte, maar ook de ecologische gedachte een drijfveer is;

 • Tiny Houses het mogelijk maken een goedkoop en volwaardig huis te kopen of te huren met circa 50 vierkante meter woonoppervlak;

 • anders wonen en leven zeker niet leeftijds- of situatie-gebonden is, gezien de ervaringen elders in het land. De leeftijden variëren van begin twintig tot 70+;

 • de gronden van de gemeente niet allemaal geschikt zijn voor “ traditionele bouw”

 • er gronden aanwezig zijn waar op grond van “ tijdelijkheid” 10 jaar Tiny houses gerealiseerd kunnen worden

 • dat een toevoeging van “ Tiny houses” per definitie niet ten koste gaat van “ traditionele bouw”

 • kleinere woningen de kans bieden om te wonen in een huis dat al snel helemaal van jezelf is, zonder hoge hypotheek;

 • de Tiny Houses en of kleine woningconcepten op een tijdelijke fundering gezet kunnen worden, dan wel relatief eenvoudig verplaatsbaar zijn 

 • grondhuur van kleine lapjes grond tegen enkele honderden euro’s per jaar, zogenaamde ‘tijdelijke erfpacht’ tot de mogelijkheden behoort;

 • erfpacht mogelijk ook overeengekomen kan worden met derden als woningcorporaties of andere grondbezitters;

 • er behoefte is aan nieuwe woonvormen, waarbij de bewoners een kleinere voetafdruk op deze aarde willen achterlaten;

 • Tiny Houses zo'n nieuwe woonvorm is, waarbij niet alleen de beperkte ruimte, maar ook de ecologische gedachte een drijfveer is;

 

Verzoekt het college

 • Locatie(s) (grond in bezit van de gemeente) te benoemen, waarop het bouwen en bewonen van Tiny Houses mogelijk gemaakt wordt.

 • Dit te communiceren via de media en geïnteresseerden uit te nodigen om bijvoorbeeld middels collectief opdrachtgeverschap deel te nemen en dit project te realiseren.

 • Creatief te zoeken naar mogelijkheden om eventuele belemmeringen in de bestaande regelgeving weg te nemen.       

 • In gesprek te gaan met Woningbelang of grond in hun bezit op basis van erfpacht voor 10 jaar ingezet kan worden voor Tiny Houses.

 • Investeerders die grond in bezit hebben, maar dit vooralsnog niet kunnen en gaan ontwikkelen om daar betaalbare tijdelijke woningen mogelijk te maken.

-- 

 

Valkenswaard Lokaal Samen voor Valkenswaard      CDA                           PvdA

 

Peter van Steensel     Fred Emmerik                              Davey Gerlings        Henk Jonkers

 25-03-2021

Zelfbewoningsplicht

 

Op voorspraak van Valkenswaard Lokaal wil de politiek dat het college laat onderzoeken of de gemeente een woonplicht in kan voeren bij de verkoop van (kavels voor) particuliere nieuwbouw-koopwoningen in de sociale en ‘middeldure’ klasse. Die woonplicht zou dan voor een periode van vijf jaar moeten gelden en moet dan niet gelden voor beleggers die woningen onder de huurliberalisatiegrens verhuren

De hieronder getoonde motie werd daartoe aangenomen

 

 

Motie Woonplicht

 

 

De raad van de gemeente Valkenswaard bijeen in vergadering op

25 maart  2021 behandelend agendapunt 3.2 Voorstel inzake resultaten Rekenkamercommissie onderzoek startersbeleid in Valkenswaard.

 

in overweging nemende:

 

 • dat er een grote vraag naar woningen is

 • dat de ambitie van Valkenswaard om voldoende betaalbare woningen ter realiseren groot is

 • dat gegeven de huidige marktsituatie dit moeilijk is

 • dat dit veelal veroorzaakt wordt door beleggers die daar vervolgens hoge rendementen op maken

 • dat een middel om dit te voorkomen een zogenaamd woonplicht kan zijn

 • dat daarmee voorkomen kan worden dat beleggers woningen opkopen  voor eigen gewin ten koste van de betaalbaarheid van de woningen.

 

 

Verzoekt het college:

Te onderzoeken of en op welke wijze een woonplicht in te voeren is in de gemeente Valkenswaard voor een periode van 5 jaar, bij de verkoop van (kavels voor) particuliere nieuwbouw koopwoningen in de sociale en middeldure prijsklasse. De woonplicht wordt uitgezonderd voor beleggers die de woningen verhuren onder de huurliberalisatiegrens.

De raad op zeer korte termijn informeren over de mogelijkheden en eventueel andere juridische instrumenten waarmee hetzelfde doel bereikt kan worden.

 

Valkenswaard Lokaal

Vragen van Marie Therese Maas  aan de GGD m.b.t.  COVID vaccinatie
Lees hier de vragen van Marie Therese en antwoorden van de GGD 

Agenda

Klik op het logo voor meer informatie

Agenda

Fractie vergaderingen

Agenda informatie commissie vergaderingen

Agenda en informatie raads-vergaderingen

Raadsvergadering van 30 september 2021

 

Deze avond werden diverse onderwerpen besproken. Tijdens het vragenhalfuurtje werden door onze fractie een tweetal klachten aan de orde gesteld.

 

De eerste vragen hadden betrekking op het leerlingenvervoer van kinderen uit Valkenswaard naar de Pius X school in Bladel.

 

Letterlijk geen enkele ouder en of kind is tevreden over hoe het vervoer op dit moment verloopt. Steeds wisselende chauffeurs. Chauffeurs die de weg niet weten. Te vroeg of te laat bij de halte en of op school aankomen. Niet weten hoe de apparatuur in de bus werkt.

Voor kinderen die structuur en regelmaat moeten hebben zijn deze klachten wat Valkenswaard Lokaal betreft ernstig te noemen.

 

Het college was niet op de hoogte over deze klachten en verwees naar het gegeven dat deze bij Hermes geuit moeten worden. Dat is echter niet bij de ouders van de kinderen noch op de school bekend.

Het college heeft toegezegd er mee aan de slag te gaan. We gaan het volgen of er verbetering optreedt.

 

In de tweede vraag stond de huishoudelijk hulp centraal. Geconstateerd wordt dat een inwoonster van Valkenswaard geconfronteerd wordt met afname van het aantal uren hulp. Had zij eerst : “maatwerk” door de inzet van hulp bij huishouden2. Nu moet ze terugvallen op de standaard hulp bij huishouden. Aan de wethouder is toegezegd dat zij deelgenoot wordt van de casus om dit nader te bekijken.

 

Motie toekomstvisie

Deze motie werd eerder aangehouden omdat de stemmen staakten. Herstemming leidde tot aanname van de motie. De toekomstvisie zal opnieuw geagendeerd worden begin 2022.

 

Hamerstukken.

Dit zijn onderwerpen waar fracties geen ruimte meer nodig hebben om te bespreken omdat het zoals het voor ligt duidelijk is. In het algemeen worden deze onderwerpen unaniem aangenomen. Dat hoeft op zicht niet omdat men ook zonder verdere vragen of toelichting tegen kan zijn.

Het bestemmingsplan Peperstraat (realiseren van 1 woning)  werd unaniem aangenomen.

 

Het voorstel voor wijzigingen Gemeenschappelijke regeling VRBZO werd unaniem aangenomen.

Dat gold ook voor de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Metropool regio Eindhoven.

 

Bespreekstukken.

Maatschappelijk beleid grootschalige zonne- en windenergie.

 

Het voorliggende stuk verdiende een forse aanpassing op het stuk dat het college voorgesteld heeft. Immers eerder dit jaar heeft de gemeenteraad aangegeven in Valkenswaard GEEN ruimte te zien voor een windpark. Het verraste derhalve zo ongeveer de gehele raad dat er toch windparken in de it beleidsstuk opgenomen werden. Een heel verhaal van de wethouder bracht 1 fractie nog aan het twijfelen. Na een korte pauze werd het gewijzigde stuk aangenomen.

 

Raadsvoorstel rugbyclub The Vets.

Over het voorstel en het realiseren van een passende accommodatie voor de rugbyclub The Vets werd verschillend gedacht door een paar fracties. Voor Valkenswaard Lokaal was het vanaf het begin duidelijk. Deze vereniging die een belangrijke bijdrage levert aan de breedtesport in Valkenswaard moet geholpen worden. Lang genoeg heeft men moeten wachten op een passende accommodatie. Het voorstel om 397000,- euro beschikbaar te stellen vond Valkenswaard Lokaal te hoog aangezien er diverse mogelijkheden aangeboden vanuit The Vets zelf niet meegenomen zijn. Liever hadden we een maximum budget van 350,000,- vastgelegd. Die correctie vond geen meerderheid in de raad. Valkenswaard Lokaal heeft voor het voorstel van het College voorgesteld en wenst The Vets veel succes bij het realiseren van de nieuwe accommodatie en vooral veel rugby plezier.

 

Raadsvoorstel Beheerplan Wegen en civiele kunstwerken.

Dit voorstel werd met een kleine aanpassing aangenomen. De aanpassing was vooral van technische aard. Het beslispunt 2 verviel omdat dit later bij de begrotingsbehandeling opgenomen dient te worden.

 

Bestuursrapportage 2021.

Het college presenteerde een behoorlijk uitgebreide bestuursrapportage. Dit is vooral  terugkijken. Veel is er niet te veranderen in deze rapportage. Valkenswaard Lokaal heeft 2 zaken ingebracht.

Allereerste wordt er in zijn geheel niets vermeld over de stand van zaken rondom de tegemoetkoming voor chronisch zieken. Dat terwijl een amendement aangenomen in het verleden NIRET tot uitvoering is gebracht door het college. Bekend is en was dat de raad hier 30.000,- euro en 20.000,- euro uitvoeringskosten voor uitgetrokken is. Via andere vragen is gebleken dat slechts 14.900,- besteed is. Dat is middels een nieuw amendement rechtgetrokken Dit college dient alsnog 15.000,- tegemoetkoming aan de brede doelgroep te besteden.

Het tweede element dat Valkenswaard Lokaal anders geregeld wilde hebben is de extra uitkering voor zorg aan jeugd. Aangezien er forse tekorten in het verleden zijn veroorzaakt door meet name de kosten voor de jeugd hulp en het gegeven dat de algemene reserve dramatisch laag is. Valkenswaard Lokaal is van mening dat deze incidentele tegemoetkoming naar de algemene reserve overgeheveld dient te worden en NIET aan de jaarlijkse exploitatie. De raad besloot anders. De komende begrotingsbehandeling zal dit wederom een onderwerp worden.

De wethouder deed een poging om aan te geven dat het hier zou gaan om structurele tegemoetkoming. Dat is echter zijn interpretatie van uitspraken. Andere gemeenten zien dat anders en het is nog maar zeer de vraag wat een nieuwe kabinet hier mee gaat doen.