Van de Fractie

Raadsvergadering 29-04-2021

Gezamenlijke regelingen

Donderdag 29 april stonden er een aantal gezamenlijke regelingen op de agenda. In dit geval mocht de raad wat zeggen over de begrotingen van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven, en de omgevingsdienst Zuidoost Brabant.

Een gezamenlijke regeling ontstaat doorgaans om overeenkomstige taken uit te laten voeren door die gezamenlijke regeling en daarmee of te voldoen aan een wettelijke regeling of met een aantal gemeenten op een efficiënte en effectieve manier de taken uit kan voeren. 

Lees vooral zo goedkoop mogelijk!

 

Dat laatste lukt vaak niet en is vanuit Valkenswaards Lokaal diverse malen aangekaart in raadsvergaderingen. Begrotingen dienen zeer kritisch gevolgd te worden en er dient meer aandacht te zijn. Eerder bezuinigen dan verhogen van de begroting.  Inmiddels is hierover breed draagvlak in de Valkenswaardse gemeenteraad. Dat draagvlak dien verder gecreëerd te worden bij andere gemeenteraden die deelnemen in zo’n gezamenlijk regeling.

Tijdens de raadsvergadering heeft de fractievoorzitter aangegeven. Dat de huidig voorliggende begrotingen weliswaar reel zijn maar dat we zeker hier aandacht voor moeten hebben en houden.

De komende raadsvergadering staan er wederom begrotingen van gezamenlijke regelingen op de agenda. Wij blijven dat voor u zeer kritisch volgen.

 

Parkeren Valkenswaard Zuid.

Besproken werd een voorstel van het College om een fors geldbedrag euro 132.000,-uit te trekken om 3 locaties te gaan onderzoeken met betrekking tot het oplossen van parkeerproblemen Valkenswaard Zuid.

Onderstaand het betoog van Valkenswaard Lokaal met betrekking tot dit onderwerp.

 

“Betoog Peter van Steensel over Parkeren Valkenswaard ZUID.

Voorzitter, collega raadsleden en mensen thuis  Valkenswaard Lokaal is vooralsnog geen voorstander van het voorliggende voorstel.  Mogelijk dat gedurende de beraadslagingen nog argumenten of aanpassingen volgen die onze mening (deels) bij zullen doen stellen.

 

Waarom zijn wij nog geen voorstander?

 1. We zien nog niet voldoende de toegevoegde waarde van de onderzoeken voor deze 3 locaties. Zeker niet voor alle 3. Victoriedijk, Natuurpoort de Malpie en Deelshurkse akkers

 2. We gaan erg veel geld uitgeven 132.000,- indien dit voorstel aangenomen wordt voor wederom een onderzoek. Een meer pragmatische aanpak staat ons meer voor.

 3. Er dient wederom een beroep gedaan te worden op externe capaciteit

 4. Het is überhaupt de vraag of een PenR voorziening met  de schaal van Valkenswaard nodig is. Zelfs het functioneren van PenR voorzieningen in grote steden is zeer wisselvallig.

 

Voor de toekomst zou de locatie Victoriedijk een optie kunnen zijn. Dan dient er echter wel duidelijkheid te zijn rondom die toekomst. Met name de toekomst van het eurocircuit (scenario). Gelet op het nog vast te stellen bestemmingsplan zal dit zeker nog een tijd duren en is het de vraag wat er dan nog aan gebruikers over is.

Voor het faciliteren van bezoekers aan het centrum geldt dat ook. We krijgen te maken met een zeer forse afname van het aantal vierkante meters winkeloppervlakte. Dat is gelet op onderzoeken terecht.

Daar komt bij dat het winkelgedrag (waarschijnlijk mede gestimuleerd door de Corona tijd) veranderd is. IN welke mate dat dit definitief veranderd is is nog de vraag.

Online aankopen groeiden al hard. Door Corona is die enorm gegroeid zelfs  in de segmenten waar men dat nog niet direct had verwacht.

 

Voor de natuurpoort hoeft voor VL geen onderzoek gedaan te worden. Dat vraagt eerder om een pragmatische en snelle oplossing. Gelet op de wensen van mensen ofwel hun gedrag. ( ik wil zo dicht mogelijk bij de plaats van mijn bestemming parkeren) lijkt ons dat die keuze snel gemaakt kan worden. (aan de rand van de Luikerweg omgeven door groen).”

 

Tijdens de beraadslagingen heeft VL haar mening enigszins bijgesteld. Het ingediende verzoek tot wijziging van het voorstel ( amendement) van CDA en D’66 hebben we gesteund. Omdat we voor 2 locaties overtuigd werden dat hier stappen ter voorbereiding gemaakt moeten worden. Daarbij de kanttekening dat het parkeerprobleem Natuurpoort urgent is en zo snel mogelijk opgelost. Dat daar wat Valkenswaard Lokaal betreft geen onderzoek naar gedaan hoef te worden.

 

Het ingediende amendement haalde echter geen meerderheid. Om het  voorliggende voorstel in zijn geheel te accorderen is een forse stap te ver wat Valkenswaard Lokaal betreft derhalve werd tegen gestemd.

 

Houthandel Daams

Een heikel agendapunt op de agenda. Eerder werd de bespreking van dit onderwerp uitgesteld. Afgewacht werd de uitspraken van rechter en bezwarencommissie. Die zijn inmiddels bekend. Het agendapunt werd opgevoerd om het college de gelegenheid te geven om zich uitgebreid te verantwoorden. Daar heeft zij ook ruim de tijd voor gehad.

 

Onderstaand het betoog van Valkenswaard Lokaal.

Er is al erg veel te doen geweest zowel hier in deze raadszaal als daarbuiten over de verplaatsing van Houthandel Daams naar de overkant van de weg.

Bij dit agenda onderwerp zijn zelfs  48 stukken toegevoegd.

 

Vanavond staat dit onderwerp op de agenda omdat we het college in de gelegenheid willen stellen om over het geheel verantwoording af te leggen.

Alles overziend komt Valkenswaard Lokaal vooralsnog tot de volgende conclusie.

 

College u bent  met de allerbeste bedoeling ergens aan begonnen. Wij schatten in met de insteek “We gaan doen wat we kunnen.” en daarna is het volledig uit de hand gelopen.

 

Het eerste “ We gaan doen wat we kunnen ” is zeer te prijzen het vervolg daarna wat VL betreft zeker niet. Ons inziens heeft U stappen gezet die niet passen in visie en beleidstukken. De wijze waarop met de “provincie” omgegaan is is zeer discutabel.

 

We horen graag uw beweegredenen waarom u heeft gekozen voor deze aanpak, de diverse stappen inclusief het opleggen van een dwangsom.”

 

Het onderwerp is zeer uitgebreid besproken en alle fracties hebben hun mening hierover gegeven. Hier constateren we dat de partijen die in de “ coalitie”  deelnemen positief reageren en partijen die niet aan de coalitie deelnemen juist niet.

Voor Vitaal en de VVD was dit onderwerp op voorhand al afkeurenswaardig. Daarmee reden om een zogenaamde motie van afkeuring in te dienen. Valkenswaard Lokaal heeft eerst geluisterd naar de uitleg van het college met betrekking tot dit dossier.

Alles gehoord hebbende heeft Valkenswaard Lokaal ingestemd met de motie van afkeuring.

Daarbij wel de opmerking gemaakt dat afstand genomen wordt van de overwegingen in de motie en met name het persoonlijke belang dat aangehaald werd. Naar onze mening kun je zulke omschrijvingen alleen gebruiken als je dat ook aan kunt tonen.

De hele gang van zaken is wel af te keuren naar de mening van VL.

 

Ingekomen stukken.

Kadootje voor fracties

Valkenswaard lokaal heeft het woord gevoerd met betrekking tot het Adviesrapport sociaal domein.

Dit rapport is tot stand gekomen nadat wederom om adviescommissie gestopt is met haar activiteiten. De meest recente is de adviesraad sociaal domein.

Het late tijdstip heeft niet geleid tot een uitgebreide bespreking. Daar wordt wat Valkenswaard Lokaal betreft. Later nog op terug gekomen. Motivatie voor Valkenswaard Lokaal om dit rapport op de agenda te plaatsen zijn:

1 Valkenswaard Lokaal vindt burgerparticipatie heel belangrijk.

2 Conclusies uit het rapport worden door Valkenswaard Lokaal herkent. Deze kunnen zo gekopieerd worden naar de andere domeinen van de gemeente VALKENSWAARD.

 1. Wederom aandacht vragen voor de eerder ingediende motie voor het creëren van een platform voor inwoners van Valkenswaard

 2. De fractie wil van de gelegenheid gebruik maken om een boekje aan te beiden aan de overige fracties. Namelijk “ Opstand in de polder”, geschreven door burgemeester  Bert Blase.

Hoewel de titel niet direct aan lijkt te sluiten op het onderwerp burgerparticipatie is het wat Valkenswaard Lokaal betreft een bron van inspiratie.

25-03-2021

Roep om tiny houses in Valkenswaard

 In Valkenswaard moet snel worden gekeken naar geschikte locaties voor de bouw van zogenoemde tiny houses. De gemeente moet daarvoor ook in gesprek gaan met woningcorporatie Woningbelang.

Die oproep deed de gemeenteraad donderdagavond unaniem aan burgemeester en wethouders. Volgens  Valkenswaard Lokaal,  is er ook in Valkenswaard ‘grote behoefte aan betaalbare woonruimte bij met name starters'. Bovendien, voegen zij daar aan toe, zijn niet alle gronden die in bezit zijn van de gemeente geschikt voor traditionele woningbouw.

 

Periode van tien jaar

De partijen willen dat de gemeente samen met Woningbelang gaat bekijken of die kleine woningen mogelijk op  gronden van de corporatie kunnen worden geplaatst. Dat zou dan op basis van erfpacht moeten gebeuren, voor een periode van tien jaar. Voorwaarde voor zo'n constructie zou wat de raad betreft dan wel zijn dat dit niet ten koste gaat van de reguliere sociale woningbouw en de afspraken die daarover met de gemeente zijn gemaakt.

Valkenswaard Lokaal heeft in deze samen met de PvdA, CDA  en Samen voor Valkenswaard tijdens de raadsvergadering

van 25 maart 2021 onderstaande motie ingediend. Motie aanvaard

Motie  Betaalbaar wonen/Tiny houses

 

 

De raad van de gemeente Valkenswaard bijeen in vergadering op 25 maart  2021 behandelend agendapunt 3.2 Voorstel inzake resultaten Rekenkamercommissie onderzoek startersbeleid in Valkenswaard.

 

Overwegende dat:

Wat is jullie reactie naar mogelijkheden hiervoor.

 • er een gigantische opgave ligt ook voor de gemeente Valkenswaard op de woningmarkt

 • er grote behoefte is aan betaalbare woonruimte met name bij starters;

 • er verschillende mogelijkheden zijn om dit te realiseren. Dat er in Nederland al diverse voorbeelden zijn waar dit gerealiseerd is en wordt gerealiseerd;

 • met de “traditionele“ bouw het erg moeilijk is om een betaalbare woning te realiseren zeker in de huidige marktomstandigheden;

 • het oorspronkelijke “Tiny House” concept een oplossing kan bieden voor huisvesting van bepaalde doelgroepen, waarbij niet alleen de beperkte ruimte, maar ook de ecologische gedachte een drijfveer is;

 • Tiny Houses het mogelijk maken een goedkoop en volwaardig huis te kopen of te huren met circa 50 vierkante meter woonoppervlak;

 • anders wonen en leven zeker niet leeftijds- of situatie-gebonden is, gezien de ervaringen elders in het land. De leeftijden variëren van begin twintig tot 70+;

 • de gronden van de gemeente niet allemaal geschikt zijn voor “ traditionele bouw”

 • er gronden aanwezig zijn waar op grond van “ tijdelijkheid” 10 jaar Tiny houses gerealiseerd kunnen worden

 • dat een toevoeging van “ Tiny houses” per definitie niet ten koste gaat van “ traditionele bouw”

 • kleinere woningen de kans bieden om te wonen in een huis dat al snel helemaal van jezelf is, zonder hoge hypotheek;

 • de Tiny Houses en of kleine woningconcepten op een tijdelijke fundering gezet kunnen worden, dan wel relatief eenvoudig verplaatsbaar zijn 

 • grondhuur van kleine lapjes grond tegen enkele honderden euro’s per jaar, zogenaamde ‘tijdelijke erfpacht’ tot de mogelijkheden behoort;

 • erfpacht mogelijk ook overeengekomen kan worden met derden als woningcorporaties of andere grondbezitters;

 • er behoefte is aan nieuwe woonvormen, waarbij de bewoners een kleinere voetafdruk op deze aarde willen achterlaten;

 • Tiny Houses zo'n nieuwe woonvorm is, waarbij niet alleen de beperkte ruimte, maar ook de ecologische gedachte een drijfveer is;

 

Verzoekt het college

 • Locatie(s) (grond in bezit van de gemeente) te benoemen, waarop het bouwen en bewonen van Tiny Houses mogelijk gemaakt wordt.

 • Dit te communiceren via de media en geïnteresseerden uit te nodigen om bijvoorbeeld middels collectief opdrachtgeverschap deel te nemen en dit project te realiseren.

 • Creatief te zoeken naar mogelijkheden om eventuele belemmeringen in de bestaande regelgeving weg te nemen.       

 • In gesprek te gaan met Woningbelang of grond in hun bezit op basis van erfpacht voor 10 jaar ingezet kan worden voor Tiny Houses.

 • Investeerders die grond in bezit hebben, maar dit vooralsnog niet kunnen en gaan ontwikkelen om daar betaalbare tijdelijke woningen mogelijk te maken.

-- 

 

Valkenswaard Lokaal Samen voor Valkenswaard      CDA                           PvdA

 

Peter van Steensel     Fred Emmerik                              Davey Gerlings        Henk Jonkers

 25-03-2021

Zelfbewoningsplicht

 

Op voorspraak van Valkenswaard Lokaal wil de politiek dat het college laat onderzoeken of de gemeente een woonplicht in kan voeren bij de verkoop van (kavels voor) particuliere nieuwbouw-koopwoningen in de sociale en ‘middeldure’ klasse. Die woonplicht zou dan voor een periode van vijf jaar moeten gelden en moet dan niet gelden voor beleggers die woningen onder de huurliberalisatiegrens verhuren

De hieronder getoonde motie werd daartoe aangenomen

 

 

Motie Woonplicht

 

 

De raad van de gemeente Valkenswaard bijeen in vergadering op

25 maart  2021 behandelend agendapunt 3.2 Voorstel inzake resultaten Rekenkamercommissie onderzoek startersbeleid in Valkenswaard.

 

in overweging nemende:

 

 • dat er een grote vraag naar woningen is

 • dat de ambitie van Valkenswaard om voldoende betaalbare woningen ter realiseren groot is

 • dat gegeven de huidige marktsituatie dit moeilijk is

 • dat dit veelal veroorzaakt wordt door beleggers die daar vervolgens hoge rendementen op maken

 • dat een middel om dit te voorkomen een zogenaamd woonplicht kan zijn

 • dat daarmee voorkomen kan worden dat beleggers woningen opkopen  voor eigen gewin ten koste van de betaalbaarheid van de woningen.

 

 

Verzoekt het college:

Te onderzoeken of en op welke wijze een woonplicht in te voeren is in de gemeente Valkenswaard voor een periode van 5 jaar, bij de verkoop van (kavels voor) particuliere nieuwbouw koopwoningen in de sociale en middeldure prijsklasse. De woonplicht wordt uitgezonderd voor beleggers die de woningen verhuren onder de huurliberalisatiegrens.

De raad op zeer korte termijn informeren over de mogelijkheden en eventueel andere juridische instrumenten waarmee hetzelfde doel bereikt kan worden.

 

Valkenswaard Lokaal

Vragen van Marie Therese Maas  aan de GGD m.b.t.  COVID vaccinatie
Lees hier de vragen van Marie Therese en antwoorden van de GGD 

Agenda

Klik op het logo voor meer informatie

Agenda

Fractie vergaderingen

Agenda informatie commissie vergaderingen

Agenda en informatie raads-vergaderingen