Van de Fractie

Raadsvergadering 13-12-2018

01-11-2018

MOTIE

 

De raad van de gemeente Valkenswaard, in vergadering bijeen op donderdag 13 december 2018, behandelend agendapunt Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022

 

In overweging nemende dat:

 • de paragraaf ‘Communicatie’ beschrijft dat “Door beter, sneller en doelgerichter te communiceren over diverse veiligheidsonderwerpen wordt er naar gestreefd o.a. de meldingsbereidheid te verhogen….”;

 • het vergroten van de meldingsbereidheid bij de inwoners op zich al een item is om meer en gerichter op te communiceren;

 • dit niet afhankelijk moet worden gesteld van communicatie over diverse onderwerpen;

 • een hogere meldingsbereidheid bereiken bij de mensen een enorme winst kan zijn in de trajecten om leefbaarheid en veiligheid in de wijken te verbeteren

 

Verzoekt het college:

 

om in de uitvoeringsnota die volgt op deze Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 het onderwerp ‘Vergroten meldingsbereidheid’ als afzonderlijk communicatie-onderwerp uit te werken.

 

 

Fractie Valkenswaard Lokaal                                     Fractie Samen voor Valkenswaard

Peter van Steensel                                                      Fred Emmerik

MOTIE

 

De raad van de gemeente Valkenswaard, in vergadering bijeen op donderdag 13 december 2018, behandelend agendapunt Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022

 

In overweging nemende dat:

 • uitvoering van diverse taken op het gebied van veiligheid – zoals ook beschreven in de Kadernota – wordt gedaan door verschillende teams naast het cluster veiligheid;

 • ook vergunningverlening en het toezicht daarop hoort bij het onderwerp veiligheid en of de veiligheidsbeleving van mensen;

 • in een onlangs door de gemeente georganiseerde bijeenkomst inwoners hebben aangegeven, dat zij vaak minder moeite hebben met het verlenen van een evenementenvergunning, maar wel met het feit dat er geen toezicht is op de voorwaarden, waaronder een vergunning wordt verleend, dan wel pas achteraf o.b.v. meldingen en of klachten;

 • dit speciaal werd genoemd in relatie tot de beëindiging van een evenement en de bijbehorende muziek;

 • een onderzoek uit Denemarken onlangs heeft aangetoond dat inwoners m.b.t. dit onderwerp veel vertrouwen hebben in hun overheid, omdat er op de vergunningsvoorwaarden wordt toegezien;

Spreekt naar aanleiding van de behandeling van de kadernota uit:

dat het vertrouwen van de burgers richting overheid altijd verbeterd kan worden en dat dit o.a. kan door gerichter toezicht op organisaties van evenementen en de voorwaarden waaronder vergunningen zijn verstrekt en doet daarmee een beroep op het college om dit in het op te stellen uitvoeringsprogramma 2019 op te nemen.

 

 

Fractie Valkenswaard Lokaal                                     Fractie Samen voor Valkenswaard

Peter van Steensel                                                       Fred Emmerik

Amendement

 

 

De raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op 13 december 2018, behandelend het raadsvoorstel Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022

 

In overweging nemende dat:

 

 • de voorgestelde kadernota zeer algemeen is en dat de uitwerking pas later komt in een door het college vast te stellen uitvoeringsprogramma;

 • de voorgestelde kadernota naast de genoemde algemene en samengevatte speerpunten echte Valkenswaard specifieke onderwerpen ontbeert;

 • de gemeenteraad pas bij de bespreking van de evaluatie van het op te stellen uitvoeringsprogramma weer een stem heeft;

 • het college de belangrijke samenwerking op grond van het convenant “Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams 2017” van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams niet benoemt en daardoor zowel preventief als repressief diverse mogelijkheden op het gebied van zorg, veiligheid en wijken laat liggen;

 • dit het moment is om te komen tot inbreng van prioriteiten die in het uitvoeringsprogramma moeten worden uitgewerkt,

 

Besluit

 

 1. Op pagina 10 de laatste alinea als volgt te formuleren:

 

De prioriteiten worden als volgt vastgesteld :

 1. Samen met bewoners de veilige woon-en leefomgeving versterken

 2. Versterken van de binding tussen zorg en veiligheid

 3. Terugbrengen van de overschrijding van de maximum snelheid in woonwijken en in het buitengebied alsmede het beëindigen van het onrechtmatig vervoer van gevaarlijke stoffen middels vrachtverkeer door Valkenswaard

 4. Aanpak van ondermijning/georganiseerde criminaliteit versterken met daarbij extra aandacht voor de aanpak van ongebruikelijk bezit (patseraanpak).

 1. het college op te dragen zich aan te sluiten bij de Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams 2017 en de toepassing van de toezichtmogelijkheden t.o.v. de vastgestelde prioriteiten te bespreken met het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG en nader uit te werken in het uitvoeringsprogramma.

 

 

 

Fractie Samen voor Valkenswaard                    Fractie Valkenswaard Lokaal

Fred Emmerik                                                        Peter van Steensel

Amendement Begroting

01-11-2018

Amendement

 

 

De raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op 1 november 2018, behandelend de begroting 2019

 

In overweging nemende dat:

 

 • Een tekort op de begroting van Valkenswaard in 2019 niet acceptabel is;

 

 • De begroting voor 2019 een te kort laat zien van 423.000,- euro;

 

 • Dat gekeken dient te worden naar het terugbrengen van dit te kort;

 

 • Dat dit kan door op diverse posten de begroting naar beneden bij te stellen;

 

 • Dat het college in de uitvoering ander kan bepalen op welke manier dit tot stand gebracht kan worden;

 

 

Besluit:

De hieronder vermelde budgetten voor de begroting 2019 naar beneden bij te stellen en aan het college op te dragen maatregelen te nemen door of bepaalde werkzaamheden te laten vervallen dan wel op te schuiven naar latere jaren binnen onderstaande taakvelden.

 

0.8 overig 566.000,-

2.1 verkeer vervoer 3.659.000,-

3.1 Economische ontwikkeling 510.000,-

5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie 2.733.000,-

5.6 Media 575.000,-

7.2 Riolering 2.236.000,-

8.1 ruimtelijke ordening 949.000,-

 

 

Valkenswaard Lokaal

 

Peter van Steensel

Marie-Therese Maas-Jacobs

 

Amendement chronisch zieken en gehandicapten

01-01-2018

Amendement

chronisch zieken en gehandicapten

De raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op 1 november 2018, behandelend de begroting 2019

 

In overweging nemende dat:

 

 • er lokaal beleidskeuzevrijheid bestaat over of en hoe chronisch zieken en gehandicapten gecompenseerd kunnen worden;

 • het wegvallen van de WTCG en Cer niet uitsluitend kan worden gecompenseerd door de collectieve ziektekostenverzekering maar dat hiervoor in 2019 ook gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid tot financiële compensatie die de WMO biedt;

 • vorig jaar 294 mensen van de compensatieregeling (100 euro) gebruik gemaakt hebben;

 • dat de Draagkrachtregeling tot op heden geen beeld biedt van het concrete voordeel voor de doelgroep chronisch zieken/ gehandicapten en het eventuele voordeel overschaduwd wordt door meerkosten elders;

 • dat deze doelgroep geen (financiële) flexibiliteit kent om meerkosten op te vangen;

 • dat voor personen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar diverse minima-regelingen zijn vastgesteld (goede kinderparticipatieregelingen, gratis zwemmen/sporten voor meerdere doelgroepen);

 • dat in het kader van de participatiewetgeving ook personen boven de 18 jaar met een beperking, die het gevolg is van een langdurige fysieke mentale aandoening, en die in wisselwerking met diverse drempels, de volledige, daadwerkelijke, en op voet van gelijkheid met anderen, deelname en participatie in de samenleving beperken, een tegemoetkoming dienen te krijgen;

 • dat het voor deze doelgroepen ook van belang is en noodzakelijk te kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijke leven;

 • de artikelen 2.1.7 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en artikel 6.4 van de Gemeentelijke verordening op deze wet, de gemeente de mogelijkheid bieden om personen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen een tegemoetkoming te geven.

 

Besluit:

 1. Tot vaststelling van een regeling compensatie tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2019 naast de collectieve ziektekostenverzekering voor de groep mensen met een inkomen tot maximaal 110% van het bijstandsniveau ter hoogte van € 100,- per persoon, die uitsluitend wordt verstrekt aan chronisch zieken en gehandicapten.

 

 1. De kosten hiervoor te dekken uit de egalisatiereserve WMO.

 

Valkenswaard lokaal           H&G

 

Marie-Thérèse Maas           Susanne Peeters

Vragen aan het college

13-09-2018

Onderwerp: Verwijderen leen-rolstoelen bij de AH.

 

Na de verbouwing van Albert Heijn (juli 2018) zijn de rolstoelen, beschikbaar gesteld
door Stichting Handy Care die hiervoor een vergoeding ontvangt uit het gemeentelijke
budget WMO, niet meer beschikbaar.


Op verzoek van de raad zijn er twee leen-rolstoelen geplaatst in het dorp en is er in
2013 gekozen voor plaatsing in de AH. De leen-rolstoelen zijn vanaf 2013 beschikbaar
gesteld voor bezoekers van het centrum die niet permanent gebruik maken van een
eigen rolstoel maar voor wie het wel een probleem is om de afstanden in het
winkelcentrum te overbruggen of op donderdag een bezoek te brengen aan centrum en
weekmarkt. Valkenswaard wilde zich profileren als "seniorvriendelijk dorp"

 

 1. Kunt u aangeven of er onderzoek gedaan is op welke locatie de leen-rolstoelen nu geplaatst kunnen worden? Door de plaatsing in het filiaal van AH was het bezoekers niet echt duidelijk dat de rolstoel meegenomen kon worden om in het dorp te winkelen of de weekmarkt te bezoeken en daarna terug te plaatsen.

 2. Op welke locatie in het winkelcentrum gaat u de rolstoelen nu plaatsen?

 3. Wanneer worden de leen-rolstoelen geplaatst?

 4. Is er overleg geweest met het Centrum-management -SBV en -KBO.W at zijn de reacties?

Antwoord college:

Nee, ze worden niet elders geplaatst er is geen geschikte locatie

Er is alleen contact geweest met het centrum management 

Vragen aan het college

07-06 2018

Onderwerp: Bouwlocatie CV de Zware Jongens.

 

Tijdens de raad van 20 april 2017 is met algemene stemmen een motie aanvaard
waarin onderstaande 3 zaken te onderzoeken:


1.  Oplossing voor de bouwlocatie van CV de Zware Jongens;
2. Acties om ook andere jeugdverenigingen gelijksoortig te faciliteren;
3. De raad om middelen te vragen die bovenstaande zaken mogelijk kunnen maken.


In de raadsinformatiebrief van 24 januari 2018 wordt aangegeven dat in juni van dit
jaar voldoende informatie verzameld zou zijn om een raadsvoorstel met oplossing voor
een carnavalsbouwlocatie beschikbaar te hebben. Doelstelling was nl. om voor het
nieuwe carnavals bouwseizoen 2018-2019 deze locatie beschikbaar te hebben.
Kunt u aangeven wat de stand van zaken op dit moment is?


Als onderdeel van de beantwoording verwachten wij dat u aangeeft of de bouwlocatie
tijdig beschikbaar is voor CV de Zware Jongens en andere jeugdverenigingen zodat
tijdig gestart kan worden met de bouw van carnavalswagens.

Antwoord college:

ook komend seizoen kan CV de zware Jongens op de oude locatie terecht .

Voor de toekomst wordt echter een andere locatie gezocht.

Dat wordt een plek waar ook andere verenigingen welkom zijn.

Betoog en amendement Kosten Ruud van Dijk m.b.t. het rapport
Groter dan ik ben

Raadsvergadering

28-06-2018

Voorzitter, raadsleden,

 

Het zal je maar gebeuren…

 

Je bent op vakantie geniet van omgeving en een drankje. Je wordt gebeld…

Wat blijkt twee journalisten aan de andere kant van de telefoon. Allerlei vragen worden je gesteld. De aard van de vragen lijken al snel weinig goeds op te leveren. Je wordt beticht van een aantal zaken waarvan je direct zegt en weet… Waar gaat dit naar toe en voelt dat het alles behalve de goede kant op gaat. Het gesprek wordt beëindigd. Waar zal dit toe gaan leiden?

Gaan deze journalisten een verhaal schrijven???

Heb ik hen kunnen overtuigen, zodat het door mijn antwoorden, het nergens toe zal leiden?

Met spanning loop je de volgende dag rond tijdens een vakantie die je de nodige rust en ontspanning zou moeten geven.

 

En dan…

 

Jawel hoor de journalisten gaan over tot een publicatie. Het verhaal is hard, er zijn onjuiste bevindingen in het artikel gemeld. Er worden suggestief verbanden gelegd die er niet zijn.

En vooral staan er gegevens in die zelfs feitelijk onjuist zijn.

 

Maar het staat in de krant en je weet dat een aantal mensen zal zeggen. Wat in de krant staat is waar of waar rook is zal ook wel vuur zijn. Je bent in alle staten, in plaats van de rust en ontspanning tijdens je vakantie, pakt het totaal tegenovergesteld uit. Geen moment van rust meer in je lichaam. De hartkloppingen, piekeren, slapeloze nachten en voor een groot deel machteloos, omdat je op afstand bent, zowel fysiek als geestelijk.

 

Je wilt maar 1 ding zo snel mogelijk terug naar huis om het ervaren onrecht recht te zetten. Voor zover dat al mogelijk is bij de 2 journalisten die nu eenmaal alle pijlen op je gericht hebben en zoals bij vele mensen hier waarschijnlijk nog erger het erkennen van ongelijk of gemaakte fouten is moeilijk.

Je hebt geen macht over de schrijvende pers. Zij helaas wel op jou. Het onrecht wil je zo snel mogelijk recht getrokken hebben. En neemt beslissingen en doet uitspraken waarvan je achteraf en terugkijkend MOGELIJK zou zeggen.

 

Dit zou ik anders doen.

 

Maar het is begonnen.

Je wordt maanden in onzekerheid gehouden, hoewel je er zelf zeker van bent dat er niets aan de hand is de feiten zijn immers niet correct. Verbanden worden onterecht gelegd.

Een externe onderzoekscommissie mag zijn werk gaan doen. En natuurlijk moet die commissie zijn onderzoekswerk zorgvuldig doen en dat kost tijd. Tijd die je voor jezelf zo kort mogelijk wilt houden. Het vreet aan je en niet alleen aan jou ook je directe omgeving die met je meeleeft en meelijdt. Je doet er alles aan om alle gevraagde en gewenste informatie die de onderzoekscommissie gevraagd heeft wil hebben of zou moeten hebben aan te reiken. Dat kost tijd, dat kost energie en dat kost geld omdat je je verzekerd hebt van de naar jouw mening beste bijstand.

Gelet op het voorgeschreven protocol is het zelfs de vraag of de stap naar de onderzoekscommissie wel nodig geweest was.

Het feiten onderzoek vanuit de ambtelijke organisatie is in elk geval niet zorgvuldig genoeg geweest oordeelt OOK de onderzoekscommissie achteraf. Een aantal feiten hadden vanuit het vooronderzoek al boven water kunnen komen. Het is niet zo gegaan en ook al ben je zelf overtuigd dat er geen negatief resultaat uit het onderzoek gaat komen, je bent toch gespannen. En dat duurt dan een paar maanden.

En dan komt het resultaat van het onderzoek. Natuurlijk veel te laat. Er wordt feitelijk bevestigd dat er geen sprake was van belangenverstrengeling.

Opgelucht en bevestigd ja natuurlijk.

 

Je komt tot rust en dan komt het volgende probleem om de hoek kijken. De advocaat die de bijstand geleverd heeft komt met een eerste een tweede en een derde rekening.

 

Net enigszins bijgekomen uit de emoties komt er een materieel probleem om de hoek kijken. Je doet een beroep op de gemeente. Immers in het protocol staat beschreven dat je bijstand in mag schakelen.

Helaas staat niet concreet beschreven of dat betaalde bijstand kan en mag zijn. Hoeveel kosten mag je maken in het kader van de bijstand of mag je geen kosten maken maar moet je een beroep doen op vrijwilligers.

Achteraf is het gemakkelijk praten. Dat had je vooraf af moeten stemmen en afspraken over moeten maken.

Je dient een rekening in op basis van het protocol maar daar blijkt geen wettelijke grondslag voor. Is dit nu de kapstok waarmee ik na een maandenlang gevecht afgescheept wordt?

Is er geen moreel argument dat meegewogen wordt?

 

Voorzitter, raadsleden, we weten allemaal wie dit overkomen is namelijk raadslid Ruud van Dijk. En wij Valkenswaard Lokaal zijn van mening dat je een raadslid zo niet kunt laten zitten. Er is meer dan een beoordeling op enkel de wettelijke grondslag.

Die wettelijke grondslag kunnen we vanavond leggen door als gemeenteraad een besluit te nemen. Een besluit  om een raadslid te ondersteunen in iets waar hij zelf ook geen invleod op heeft gehad.

Ik geef u mee in uw gedachten dat dit u hier aanwezig ook kan overkomen.

Je wenst dit niemand toe en zeker jezelf niet.

 

Daarom dient VL vanavond een amendement in.  Eigenlijk 2 amendementen om raadslid Ruud van Dijk te ondersteunen. Het eerste amendement en dat is het meest verstrekkende kent als besluit dat de advocaatkosten van de heer van Dijk betaald worden door de gemeente en direct in de voorliggende bestuursrapportage opgenomen wordt.

 

Indien u dat amendement om zwaarwegende argumenten niet kunt of wilt steunen, hebben we een tweede amendement dat we indienen en dat kent als besluit dat de gemeente Valkenswaard de heer Van Dijk een persoonlijke lening verstrekt.

 

 

 

Precedentwerking

 

Precedentwerking als argument om niet in te stemmen is er naar mijn mening niet. Dat is en kan eenmalig zijn door

 • Een betere beschrijving te maken van het protocol integriteitsmelding.

 • Voor de toekomst een regeling af te spreken waarin voor dit soort zaken voorzien kan worden. Dat kan bijvoorbeeld een collectieve rechtsbijstandsverzekering zijn voor raadsleden.

 

Voorzitter ik zal me beperken tot het voorlezen van het dictum. En hoop van harte dat de raadsleden in zullen stemmen met het amendement.

Betoog en motie: Jaarrekening 2017 door Peter van Steensel

Raadsvergadering

14-06-2018

Voorzitter, raadsleden aanwezigen thuis.

 

Ter bespreking ligt voor  de jaarrekening en het jaarverslag.

 

 

Het is terugkijken en verantwoording afleggen over 2017. Het jaar waar het vorige college verantwoordelijk voor was. Het huidige college is met uitzondering van de voorzitter nieuw.

 

Maar alle nieuwe collegeleden hebben voorgaande periode in de raad deel genomen en allen waren vertegenwoordigd in de coalitie.

Anders hadden we kunnen zeggen hou het kort want het heeft allemaal betrekking op de vorige raadsperiode dus we stappen er even snel overheen.

Overigens zouden we dan de inspanningen van het ambtelijk apparaat voor de samenstelling van het jaarverslag/jaarrekening te kort doen.

 

Voorzitter bij eerdere behandelingen heb ik aangegeven dat het vooral terug kijken is en dat dit weliswaar nuttig is maar de toekomst is belangrijker.

 

Terugkijkend

 

Wanneer we “zakelijk” (kengetallen) kijken naar de jaarrekening dan is er niet zoveel positiefs te melden.

Immers de grotere financiele afwijkingen zijn behoorlijk. 21 in positieve zin en 10 in negatieve zin. Dat lijkt dan nog eniszins positief omdat er meer psositieve afwijkingen zijn   maar het eindresultaat is een tekort van  2  en een half miljoen euro. Dit tekort dient gedekt te worden uit de algemene reserve die daarmee aanzienlijk slinkt.

 

Kijken we naar de prestatie indicatoren dan zien we dat in 27 gevallen de prestatie indicator behaald is. Dat is positief.

Bij 9 indicatoren is niets bekend dan wel gelijk aan de doelstelling.

Maar 38 prestatie-indicatoren vallen negatief uit. Ofwel worden de doelen NIET gehaald.

 

 

38 doelen NIET gehaald en een financieel tekort van 2,5  miljoen euro. Dat zou de alarmbellen bij het College af moeten laten gaan.

 

Bezie je de kengetallen op pag 108 dan zien we in maar liefst 3 gevallen dat er een kengetal in het rood vermeld staat.

 1. Solvabiliteitsrisico; Dit geeft inzicht in het gegeven of de gemeente Valkenswaard aan haar verlichtingen kan blijven doen!

 2. Structurele exploitatieruimte; die staat op -3

 3. En

 4. Belastingcapaciteit die staat in het rood. Ofwel in vergelijking met andere gemeenten in Nederland is die in Valkenswaard HOGER.

 

Daar komt de eerste vraag aan het college.

 

Ziet u dat ook zo?

 

Afgelopen dinsdag was in elk geval VL enigszins verbaasd toen op de vraag wat is de ondergrens voor de algemene reserve als antwoord volgde plus minus 1 ½ miljoen.

 

Op pagina 107 kom ik tot een andere conclusie. Mijn interpretatie van de tabel is 3,2 miljoen.

 

Tweede vraag

Kan college duidelijkheid geven wat nu de minimale algemene reserve dient te zijn.

 

Toekomst

 

Naar de toekomst is er nog een aantal onzekerheden.

1. De ontwikkeling van het tekort op het Sociaal Domein. Onze inschatting is dat dit tekort niet snel terug te brengen is.

2. Mediation traject m.b.t. Dommelkwartier. Wat wordt hier het eindresultaat van?

3. De bouw van de nieuwe sporthal/renovatie zwembad? Blijven we binnen budget

4. Stijgende kosten voor afvalstoffen? Dat gaat in elk geval gebeuren.

5. Kosten gepaard gaande met de aanleg van de N69 dan wel de aanvullende maatregelen. Hoe zullen die zich gaan ontwikkelen?

 

College bovenstaande is niet uitputtend maar zullen wel grote risico’s zijn voor de komende jaren.

 

Kort vinger aan de pols is hier van groot belang.

Daaraan gekoppeld de vraag aan het college.

 

Kunt u aangeven wat de status is m.b.t. de kostenontwikkeling rondom de nieuwe sprothal/renovatie zwembad?

 

College de afgelopen jaren is de insteek geweest “ de totale woonlasten NIET zullen stijgen”.

Het voordeel op bijvoorbeeld afvalstoffenheffing werd direct teniet gedaan door verhoging van de OZB.

Nu gaan de kosten afvalstoffenheffing stijgen. Gaat u de OZB verlagen?

 

Bij de behandeling in de commissie heeft VL reeds aangegeven maar eens uiterst voorzichtig te zijn met een wensenlijstje in de zin van: Wat willen jullie de komende jaren realiseren.

College ik denk dat de vraag aan de raadsleden dient te worden. Waar gaan we al dan niet geplande activiteiten beperken of zelfs NIET uitvoeren. Dit om een sluitende begroting te houden. Maar misschien is de meicirculaire de redding?

 

Voorzitter vorig jaar heb ik in mijn betoog aandacht gevraagd voor meer transparantie en je zou het ook zelfreflectie kunnen noemen door een kolom toe te voegen “Wat hebben we Niet (kunnen) realiseren of gerealiseerd. Mijn pleidooi hoewel er bijval tijdens deze vergadering was heeft niet geleid tot uitvoering hiervan. Vandaar dat VL nu samen met de VV en SvV een motie indient. We horen graag wat de collega’s hiervan vinden.

 

De motie:

 

 

Raadsvergadering 28-03-2019

28-03-2019

Vragen voor het vragenhalfuurtje

De zware jongens
Tijdens het vragenhalfuurtje van 5 juli 2018 heeft onze fractie vragen gesteld over de
uitvoering van de aangenomen motie inzake de bouwlocatie van CV de Zware Jongens,
ingediend op 20 april 2017 waarin gevraagd wordt onderstaande 3 zaken te
onderzoeken:
1. Oplossing voor de bouwlocatie van CV de Zware Jongens;
2. Acties om ook andere jeugdverenigingen gelijksoortig te faciliteren;
3. De raad om middelen te vragen die bovenstaande zaken mogelijk kunnen maken.
Het college heeft toen aangegeven zo spoedig mogelijk met een raadsvoorstel te
komen. Tot op heden hebben wij dit raadsvoorstel nog niet ontvangen.
Het probleem is nu weer actueel omdat er binnen zeer korte termijn een ontruiming
van de nissenhut gevraagd is door de stichting Bloemencorso.
Kunt u aangeven wat de stand van zaken op dit moment is?
Als onderdeel van de beantwoording verwachten wij dat u aangeeft of de bouwlocatie
voor de bouw van een carnavalswagen tijdig beschikbaar is voor CV de Zware Jongens
en andere carnavalsverenigingen zodat tijdig gestart kan worden met de bouw van
carnavalswagen voor het seizoen 2019/2020.

Straatverlichting

In de omgeving van De Belleman is geconstateerd dat een aantal straten meer dan
veertien dagen verstoken zijn geweest van openbare verlichting. Dat dit zeer
ongewenst is vanwege onveiligheid voor verkeer en zeker ook voor personen, hoeven
we waarschijnlijk of beter hopelijk niet uit te leggen.
Tevens is dit geen incident meer aangezien eerder deze onveilige situatie aan de orde
geweest is.
Onze vragen:
1. Wat is hier aan de hand?
2. Hoe is uiteindelijk opgelost?
3. Hoe wordt dit in de toekomst voorkomen?
a. Dat dit nogmaals gaat gebeuren?
b. Dat dit sneller opgelost wordt.

 

 

 

Moties en Amendement Valkenswaard Lokaal 

Raadsvergadering 31-01-2019
Moties en Amendement Valkenswaard Lokaal 

31-01-2019

 

Toelichting op onderstaande  motie n.a.v. behandeling ingekomen brieven te weten:

“RIB Besluit College met betrekking tot stijging ziektekostenpremie´

 

1.Bij de behandeling van het amendement november 2017 ( 100 euro in 2018) is gesproken dat dit ingezet zou worden totdat vaststaat c.q. besloten is tot de nieuwe systematiek “Kosten naar draagkracht”. Hieruit heeft het college geconcludeerd dat het amendement 2017 niet meer van toepassing is. omdat de nieuwe regeling kostenverlichting zou brengen bij bedoelde groep.

 

2.De intentie van de indieners was in 2017 dat de chronisch zieken en gehandicapten er 100 euro erop vooruit zouden gaan en zeker om onze doelgroep toch een extraatje te geven.

 

3.De draagkrachtregeling geeft tot op heden geen beeld van het concrete voordeel voor deze groep.

College heeft op de vragen nota kaders 2019-2022  antwoorden gegeven dat met de kosten naar draagkracht systematiek er voor de inkomensgroep tot 110% een verschil in kosten algemene voorziening Huishoudelijk Hulp schoon huis is. Eerder zou men voor deze voorziening 0,00 betalen (vangnetregeling) een jaar later zou men voor deze voorziening 21,67 aan eigen bijdrage per maand betalen. Dit wordt nu weer gecompenseerd, waardoor  de kosten voor deze algemene voorziening voor deze inkomensgroep 0,00 is. Dit geldt voor chronisch zieken en voor niet chronisch zieken. En behelst dus geen feitelijk voordeel want voorheen betaalde men dit ook niet!

Hiernaast betalen inwoners ( inkomen tot 110%) die gebruik maken van de WMO voorziening Huishoudelijke Hulp geen eigen bijdrage CAK meer vanaf 2019 (abonnementstarief)

College vergeet dat deze groep in 2019 nog steeds extra premie betaalt aan CZ gemeentelijke collectiviteit van 2,35 per maand voor de WMO module.

 

4.Op vragen over netto prijscompensatie stijging ziektekosten kregen we steeds de volgende reactie:

“De verwachting is dat inwoners met een laag inkomen de premietoename volledig gecompenseerd krijgen door een hogere zorgtoeslag waardoor de netto zorgkosten in 2019 niet toenemen.”

Helaas is de premieverhoging 10 euro per maand en de zorgtoeslag alleenstaanden verhoging maar 4 euro dus een verschil van 6 euro per maand .(72 per jaar)

 

5.In de Rib stijging ziektekosten zie bijlage d.d. 17-12-2018 lezen we dat in 2019 geen extra compensatie netto prijsstijging ingezet wordt aangezien er reeds een keuze door de Raad gemaakt is ! Namelijk de regeling chronisch zieken en gehandicapten.(in november 2018 aanvaard)

 

6.De indieners van het amendement op 1-11-2018 (100 euro 2019 ) hebben niet de intentie gehad om deze keuze zo te maken. Dit aangenomen amendement stond los van een eventuele compensatie ziektekostenpremies 2019. De Raad wilde deze doelgroep een extraatje geven, dat deze bewoners hard kunnen gebruiken.

 

7.Ook de tekst in de RiB: “College gaat vanaf 2020 de netto prijsstijging gedeeltelijk  compenseren mits er geen regeling chronisch zieken en gehandicapten is.”

moet los hiervan staan. Het gaat om 294 deelnemers regeling chronisch zieken  en om 1100 deelnemers gemeentelijke collectiviteit CZ. Bovendien bepaalt de raad uiteindelijk wat er mee gebeurt ondanks deze ongelukkige uitspraak van het College.

 

Conclusie;Terug halen amendement 2017 dat opnieuw indienen om onze doelgroep toch een extraatje te geven.

 

 

Motie

chronisch zieken en gehandicapten

De raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op 31 januari 2019, behandelend de RIB besluit College m.b.t. stijging ziektenkostenpremie (agendapunt 4 e).

 

Eerdere overwegingen waren dat:

 

 • er lokaal beleidskeuzevrijheid bestaat over of en hoe chronisch zieken en gehandicapten gecompenseerd kunnen worden;

 • het wegvallen van de WTCG en Cer niet uitsluitend kan worden gecompenseerd door de collectieve ziektekostenverzekering maar dat hiervoor in 2019 ook gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid tot financiële compensatie die de WMO biedt;

 • vorig jaar 294 mensen van de compensatieregeling (100 euro) gebruik gemaakt hebben;

 • de Draagkrachtregeling tot op heden geen beeld biedt van het concrete voordeel voor de doelgroep chronisch zieken/ gehandicapten en het eventuele voordeel overschaduwd wordt door meerkosten elders;

 • deze doelgroep geen (financiële) flexibiliteit kent om meerkosten op te vangen;

 • dat voor personen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar diverse minima-regelingen zijn vastgesteld (goede kinderparticipatieregelingen, gratis zwemmen/sporten voor meerdere doelgroepen);

 • in het kader van de participatiewetgeving ook personen boven de 18 jaar met een beperking, die het gevolg is van een langdurige fysieke mentale aandoening, en die in wisselwerking met diverse drempels, de volledige, daadwerkelijke, en op voet van gelijkheid met anderen, deelname en participatie in de samenleving beperken, een tegemoetkoming dienen te krijgen;

 • het voor deze doelgroepen ook van belang is en noodzakelijk te kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijke leven;

 • de artikelen 2.1.7 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en artikel 6.4 van de Gemeentelijke verordening op deze wet, de gemeente de mogelijkheid bieden om personen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen een tegemoetkoming te geven.

 

De RIB  “besluit van het College m.b.t. stijging ziektenkostenpremie” en de beantwoording door het College op 13-12-2018 van vragen over de minima leiden tot  extra overwegingen namelijk dat:

 

 • de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten nu in plaats van een extraatje van €100,= erop tekort komt gezien de slechts gedeeltelijke compensatie ziektenkostenpremie die het College biedt;

 • de doelgroep er behalve dat aspect nog verder op achteruit gaat in verband met de stijging van de energiekosten, de BTW-verhoging op voedingsmiddelen e.d.;

 • deze algemene maatregelen uiteraard alle Nederlanders treffen maar door de doelgroep niet meer kunnen worden opgevangen doordat hun financiële situatie al langere tijd nijpend is;

 • het College klaarblijkelijk toch te weinig is doordrongen van de nood bij deze doelgroep;

 • het College o.i. erg mager is met de compensatie voor de doelgroep;

 • het College de bedoeling van de indieners van het amendement op 1-11-2018 niet heeft begrepen en dus ook niet heeft opgepakt;

 • ons amendement nu o.i. oneigenlijk wordt gebruikt;

 • de raad wenst dat de intentie van het amendement wel wordt uitgevoerd en de doelgroep dus daadwerkelijk een handje wordt geholpen;

 

 

Verzoekt het College met klem:

 

 1. het indertijd ingediende en aanvaarde amendement (november 2017) dat de chronisch zieken en gehandicapten €100,= uitkeerde maar dat door het College indertijd niet werd uitgevoerd in afwachting van de nieuwe systematiek Kosten naar draagkracht, weer te activeren;

 2. dat de doelgroep nu naast de €100,= van 2019 ook de €100,= van 2018 uitgekeerd gaat krijgen;

 3. het nu tegelijk uitvoeren van beide uitkeringen slechts eenmaal uitvoeringskosten betekent;

 4. over te gaan tot vaststelling van deze compensatie tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in 2019 naast de collectieve ziektekostenverzekering voor de groep mensen met een inkomen tot maximaal 110% van het bijstandsniveau ter hoogte van € 200,- per persoon, die uitsluitend wordt verstrekt aan chronisch zieken en gehandicapten.

 5. de kosten hiervoor te dekken uit de algemene reserve.

 

Valkenswaard lokaalH&GSvVVV

 

VLMarie-Thérèse Maas  Susanne Peeters  Fred Emmerik  Jan Kerkhoff

Raadsvergadering 28-02-201
Moties en Amendement Valkenswaard Lokaal 

28-02-2019

Voorstel inzake aanwijzjng lokale omroep

Betoog door Rob Geldens

 

Voorzitter, raadsleden, aanwezigen hier en thuis

 

De gemeenteraad wordt geacht een advies te geven aan het commissariaat van de media met betrekking tot het verstrekken van een “ licentie” voor uitzending. Aangezien er maar liefst 3 gegadigden zijn is er derhalve wat te kiezen zou je zeggen. En dat is er ook.

 

Toch wil Valkenswaard Lokaal eerst nog even kwijt dat ze NIET blij is met de gehele gang van zaken rondom de “uitzendlicentie”. Daartoe heb ik me nog even verdiept in de historie. (Die het college overigens niet belangrijk vind maar daarover later meer)

Het is eigenlijk te triest voor woorden. Dit traject werd al ruim voor dat het aan de orde was in gang gezet door de vorige portefeuillehouder destijds mevr. Tindemans. Planning zou eenvoudig gehaald moeten kunnen worden. Er werd al zeer uitgebreid gesproken met onder andere de huidige lokale omroep VOS mede n.a.v. een subsidieaanvraag van meer dan 100000,- euro.

Ondanks het gegeven dat de licentietoekenning al zeer ruim van tevoren bekend was, laat de huidige portefeuillehouder het uit haar vingers glippen. Er moet zelfs uitstel bij het commissariaat van de media gevraagd worden omdat de “spulletjes” of beter het voorstel voor de gemeenteraad niet gereed is. Het ligt gevoelig en daarom wordt er een externe commissie ingeschakeld om de drie geïnteresseerde partijen nader te onderzoeken en op grond van het onderzoek van de commissie volgt er een advies aan het college. Dat blijkbaar vervolgens overgenomen wordt in haar advies aan de raad.
Let wel de “commissie” heeft van het college criteria meegekregen op grond waarvan de selectie gedaan zou moeten worden.
Naar mening van Valkenswaard Lokaal zijn deze criteria NIET voldoende en misschien nog belangrijker de gehanteerde criteria kennen geen wegingsfactor maar worden allen gelijk gesteld. Daarmee wordt de kans voor welke nieuwkomer dan ook al direct een stuk kleiner.

Het argument we moeten naar de toekomst kijken en niet naar het verleden lijkt VL dan ook een gekleurd argument.

Wanneer er meer naar de historie gekeken was zou het oordeel weleens heel anders uit kunnen vallen. Afhankelijk van de wegingsfactor die je meegeeft.

Immers het gedrag vanuit het verleden geeft het gedrag voor de toekomst weer.

 

Bekend is dat voor de toekomst, al dan niet vanuit hoger hand, meer samenwerking tot stand moet komen in het kader van de mogelijke ontwikkeling van een regionale omroep. Dat vraagt om bestuursleden die bereid zijn tot samenwerking en die houding ook actief vertonen. Zelfs de actuele verslagen van de “samenwerkingsverkenner“ geven al een goed beeld over de bereidheid tot samenwerking.

Voor de toekomstige ontwikkelingen zal zeker een behoorlijke mate van jeugdigen nodig zijn. Jeugdigen die ook een goede “bodem“ nodig hebben om ervaring op te doen. Dat zou prima kunnen bij een lokale omroep.

Creativiteit zou een zeer belangrijk criterium moeten zijn. Creativiteit in de meest brede zin van het woord. Voor de programma’s, maar ook voor een goede financiering en voor de ontwikkeling van bereik (luisteraars en kijkers). Dat laatste geeft namelijk mogelijkheid voor extra, eigen, geldelijke middelen naast de vaste subsidie die verkregen wordt.

 

Hier had ook op getoetst kunnen worden:

a. Hoe is dit in het verleden gedaan door de gegadigden?

b. Op welke manier willen de gegadigden dit bewerkstelligen?

Nu zijn die criteria niet meegenomen dan wel niet gewogen.

We kunnen zo nog wel even doorgaan.

 

Dit voorstel kan onze goedkeuring dan ook NIET wegdragen.

Het huiswerk zou dan ook opnieuw gedaan moeten worden. Maar dat zal de door het college veroorzaakte vertraging nu niet meer toelaten, aangezien er uitstel verkregen is van het commissariaat voor de media.

 

Of mogelijk, en dat is dan direct de vraag aan het college, is er nog ruimte om een betere afweging te doen met meerdere criteria en een wegingsfactor.

Dat horen we dan graag.

Motie  voorstel inzake woningbouwprogrammering 2019-2021

 

 

De raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op 28 februari 2019, behandelend het voorstel inzake woningbouwprogrammering 2019-2021

 

In overweging nemende dat:

 

 • het aantal mensen dat tijdelijk woonruimte zoekt of flexibel wil wonen toeneemt

 • het dan om mensen gaat die wachten op een volgende koopwoning, in scheiding liggen, zzp’ers met een tijdelijke baan, vergunninghouders, arbeidsmigranten, studenten of starters die op zichzelf willen gaan wonen

 • een flexibel segment, als aanvulling op het bestaande aanbod van huur- en koopwoningen, voor veel mensen uitkomst kan bieden

 • een tijdelijk aanbod aan woonruimte (al dan niet in leegstaand vastgoed) ook kan bijdragen om op korte termijn (meer) tempo te maken in de bouw en bestaande woningtekorten te verminderen

 • de Brabantse Agenda Wonen flexibele en tijdelijke woonvormen ruim baan geeft

 • Micromondo zich in Valkenswaard inzet voor klein en betaalbaar wonen.

 

roept het college van burgemeester en wethouders op:

 1. te onderzoeken of er in Valkenswaard behoefte is aan flexibele en tijdelijke woonvormen

 2. te onderzoeken of er belemmeringen zijn voor initiatieven voor nieuwe, niet-traditionele woonvormen, zowel op binnenstedelijke locaties als in het buitengebied

 3. Micromondo als sparringpartner te laten fungeren

 4. bij de 2e bestuursrapportage 2019 te rapporteren over de voortgang van de onderzoeken.

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Valkenswaard lokaal                              Samen voor Valkenswaard

Peter van Steensel                                 Ton van Hees

 

Vitaal Valkenswaard                              D 66

Jan Kerkhoff                                            Pieter van Rijswijk

Amendement  voorstel inzake woningbouwprogrammering 2019-2021

 

 

De raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op 28 februari 2019, behandelend het voorstel inzake woningbouwprogrammering 2019-2021

 

In overweging nemende dat:

 

 • de woningbouwopgave voor de jaren 2018 t/m 2030 ongeveer 400 betaalbare huurwoningen bedraagt om te komen tot het gewenste aantal sociale huurwoningen in 2030.

 • hiervan 138 woningen zijn voorzien in plannen tot ongeveer 2020, zodat vanuit de wensportefeuille nog een opgave resteert van ongeveer 260 woningen van 2020 tot en met 2030, waarbij voor wat betreft de behoefte het accent relatief wat meer ligt op de eerste 5 jaar.

 • in de prestatie-afspraken 2019 met Woningbelang is afgesproken dat de gemeente in samenwerking met Woningbelang op zoek gaat naar locaties voor (minimaal) 45 grondgebonden sociale huurwoningen.

 • door voor woningbouwcorporaties  door stijgende bouwkosten, steeds hogere belastingen en gebrek aan bouwlocaties de doelstelling bouw sociale huur in gevaar komt.

 • daarom vanuit financieel-economisch oogpunt bouwen in grotere bouwaantallen gewenst is.

 

 

Besluit:

Toe te voegen aan het besluit

 1. Gemeentelijke bouwlocaties daar waar mogelijk in te zetten voor de bouw van sociale huurwoningen;

 2. De gemaakte prestatieafspraak met woningcorporatie Woningbelang op te nemen in de woningbouwprogrammering.

 

 

Valkenswaard lokaal                                                D 66

Peter van Steensel                                                  Pieter van Rijswijk

 

Samen voor Valkenswaard

Ton van Hees

Motie voorstel inzake woningbouwprogrammering 2019-2021

 

 

De raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op 28 februari 2019, behandelend het voorstel inzake woningbouwprogrammering 2019-2021

 

In overweging nemende dat:

 • de druk op de woningmarkt toeneemt door bevolkingsgroei, stijgende welvaart en de sterke groei van het aantal huishoudens

 • de regio tot 2030 tussen de 25.000 en 32.000 woningen moet bouwen, 15.000 tot 18.000 daarvan alleen al in Eindhoven.

 • mede door het financieel-economisch succes van Brainport Eindhoven de woningmarkten van Eindhoven en randgemeenten oververhit zijn 

 • om te kunnen voldoen aan de vraag naar woningen het tempo van de bouw fors omhoog moet

 • om in de toekomstige woningbehoefte te kunnen voorzien zowel binnen-als buitenstedelijk gebouwd moet worden

 • de provincie vindt dat nieuwbouw van woningen binnenstedelijk moet gebeuren. Dat is ook het doel van de Ladder voor duurzame verstedelijking.

 • er een discussie is over de mate waarin binnenstedelijk bouwen wenselijk en haalbaar is. Zo loop je bij teveel binnenstedelijk bouwen het risico dat je teveel de lucht in moet en te dicht op elkaar, met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid

 • projectontwikkelaars, bouwers en beleggers de discussie over binnenstedelijk en buitenstedelijk bouwen willen loslaten.

 • de NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling) voorstelt om de laddertoets voor woningbouwplannen te schrappen en uitdrukkelijk de gemeentelijke structuurvisie als toereikende grondslag voor de toetsing aan te wijzen.

 • de Tweede Kamer op 18 december 2018 een motie heeft aangenomen met het verzoek aan de regering te onderzoeken hoe de “Ladder” zodanig aangepast en/of toegepast kan worden dat knelpunten die gemeenten ervaren in het besluitvormingsproces voor woningbouw, weggenomen worden

 

roept het college van burgemeester en wethouders op:

 1. om de discussie over binnenstedelijk en buitenstedelijk bouwen nauwgezet te volgen

 2. om toenadering te zoeken tot het Stedelijk Gebied Eindhoven om onze belangen zo optimaal te kunnen behartigen in de regio

 3. om met de provincie en het Stedelijk Gebied Eindhoven te onderzoeken of onze gemeente een steentje bij kan dragen om de oververhitte woningmarkten in Eindhoven en randgemeenten af te laten koelen

 4. om bij 2e bestuursrapportage 2019 te rapporteren over de stand van zaken

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 

Valkenswaard lokaal                        Samen voor Valkenswaard 

Peter van Steensel                           Ton van Hees

 

D 66                                                    Vitaal Valkenswaard 

Pieter van Rijswijk                             Jan Kerkhoff

Raadsvergadering 13-12-2018
Moties en Amendement Valkenswaard Lokaal  samen met Samen voor Valkenswaard
zie ook bij Agenda: raadsvergadering

13-12-2018

MOTIE

 

De raad van de gemeente Valkenswaard, in vergadering bijeen op donderdag 13 december 2018, behandelend agendapunt Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022

 

In overweging nemende dat:

 • de paragraaf ‘Communicatie’ beschrijft dat “Door beter, sneller en doelgerichter te communiceren over diverse veiligheidsonderwerpen wordt er naar gestreefd o.a. de meldingsbereidheid te verhogen….”;

 • het vergroten van de meldingsbereidheid bij de inwoners op zich al een item is om meer en gerichter op te communiceren;

 • dit niet afhankelijk moet worden gesteld van communicatie over diverse onderwerpen;

 • een hogere meldingsbereidheid bereiken bij de mensen een enorme winst kan zijn in de trajecten om leefbaarheid en veiligheid in de wijken te verbeteren

 

Verzoekt het college:

 

om in de uitvoeringsnota die volgt op deze Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 het onderwerp ‘Vergroten meldingsbereidheid’ als afzonderlijk communicatie-onderwerp uit te werken.

 

 

Fractie Valkenswaard Lokaal                                     Fractie Samen voor Valkenswaard

Peter van Steensel                                                      Fred Emmerik

MOTIE

 

De raad van de gemeente Valkenswaard, in vergadering bijeen op donderdag 13 december 2018, behandelend agendapunt Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022

 

In overweging nemende dat:

 • uitvoering van diverse taken op het gebied van veiligheid – zoals ook beschreven in de Kadernota – wordt gedaan door verschillende teams naast het cluster veiligheid;

 • ook vergunningverlening en het toezicht daarop hoort bij het onderwerp veiligheid en of de veiligheidsbeleving van mensen;

 • in een onlangs door de gemeente georganiseerde bijeenkomst inwoners hebben aangegeven, dat zij vaak minder moeite hebben met het verlenen van een evenementenvergunning, maar wel met het feit dat er geen toezicht is op de voorwaarden, waaronder een vergunning wordt verleend, dan wel pas achteraf o.b.v. meldingen en of klachten;

 • dit speciaal werd genoemd in relatie tot de beëindiging van een evenement en de bijbehorende muziek;

 • een onderzoek uit Denemarken onlangs heeft aangetoond dat inwoners m.b.t. dit onderwerp veel vertrouwen hebben in hun overheid, omdat er op de vergunningsvoorwaarden wordt toegezien;

Spreekt naar aanleiding van de behandeling van de kadernota uit:

dat het vertrouwen van de burgers richting overheid altijd verbeterd kan worden en dat dit o.a. kan door gerichter toezicht op organisaties van evenementen en de voorwaarden waaronder vergunningen zijn verstrekt en doet daarmee een beroep op het college om dit in het op te stellen uitvoeringsprogramma 2019 op te nemen.

 

 

Fractie Valkenswaard Lokaal                                     Fractie Samen voor Valkenswaard

Peter van Steensel                                                       Fred Emmerik

Amendement

 

 

De raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op 13 december 2018, behandelend het raadsvoorstel Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022

 

In overweging nemende dat:

 

 • de voorgestelde kadernota zeer algemeen is en dat de uitwerking pas later komt in een door het college vast te stellen uitvoeringsprogramma;

 • de voorgestelde kadernota naast de genoemde algemene en samengevatte speerpunten echte Valkenswaard specifieke onderwerpen ontbeert;

 • de gemeenteraad pas bij de bespreking van de evaluatie van het op te stellen uitvoeringsprogramma weer een stem heeft;

 • het college de belangrijke samenwerking op grond van het convenant “Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams 2017” van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams niet benoemt en daardoor zowel preventief als repressief diverse mogelijkheden op het gebied van zorg, veiligheid en wijken laat liggen;

 • dit het moment is om te komen tot inbreng van prioriteiten die in het uitvoeringsprogramma moeten worden uitgewerkt,

 

Besluit

 

 1. Op pagina 10 de laatste alinea als volgt te formuleren:

 

De prioriteiten worden als volgt vastgesteld :

 1. Samen met bewoners de veilige woon-en leefomgeving versterken

 2. Versterken van de binding tussen zorg en veiligheid

 3. Terugbrengen van de overschrijding van de maximum snelheid in woonwijken en in het buitengebied alsmede het beëindigen van het onrechtmatig vervoer van gevaarlijke stoffen middels vrachtverkeer door Valkenswaard

 4. Aanpak van ondermijning/georganiseerde criminaliteit versterken met daarbij extra aandacht voor de aanpak van ongebruikelijk bezit (patseraanpak).

 1. het college op te dragen zich aan te sluiten bij de Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams 2017 en de toepassing van de toezichtmogelijkheden t.o.v. de vastgestelde prioriteiten te bespreken met het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG en nader uit te werken in het uitvoeringsprogramma.

 

 

 

Fractie Samen voor Valkenswaard                    Fractie Valkenswaard Lokaal

Fred Emmerik                                                        Peter van Steensel

Amendement Begroting

01-11-2018

Amendement

 

 

De raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op 1 november 2018, behandelend de begroting 2019

 

In overweging nemende dat:

 

 • Een tekort op de begroting van Valkenswaard in 2019 niet acceptabel is;

 

 • De begroting voor 2019 een te kort laat zien van 423.000,- euro;

 

 • Dat gekeken dient te worden naar het terugbrengen van dit te kort;

 

 • Dat dit kan door op diverse posten de begroting naar beneden bij te stellen;

 

 • Dat het college in de uitvoering ander kan bepalen op welke manier dit tot stand gebracht kan worden;

 

 

Besluit:

De hieronder vermelde budgetten voor de begroting 2019 naar beneden bij te stellen en aan het college op te dragen maatregelen te nemen door of bepaalde werkzaamheden te laten vervallen dan wel op te schuiven naar latere jaren binnen onderstaande taakvelden.

 

0.8 overig 566.000,-

2.1 verkeer vervoer 3.659.000,-

3.1 Economische ontwikkeling 510.000,-

5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie 2.733.000,-

5.6 Media 575.000,-

7.2 Riolering 2.236.000,-

8.1 ruimtelijke ordening 949.000,-

 

 

Valkenswaard Lokaal

 

Peter van Steensel

Marie-Therese Maas-Jacobs

 

Amendement chronisch zieken en gehandicapten

01-01-2018

Amendement

chronisch zieken en gehandicapten

De raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op 1 november 2018, behandelend de begroting 2019

 

In overweging nemende dat:

 

 • er lokaal beleidskeuzevrijheid bestaat over of en hoe chronisch zieken en gehandicapten gecompenseerd kunnen worden;

 • het wegvallen van de WTCG en Cer niet uitsluitend kan worden gecompenseerd door de collectieve ziektekostenverzekering maar dat hiervoor in 2019 ook gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid tot financiële compensatie die de WMO biedt;

 • vorig jaar 294 mensen van de compensatieregeling (100 euro) gebruik gemaakt hebben;

 • dat de Draagkrachtregeling tot op heden geen beeld biedt van het concrete voordeel voor de doelgroep chronisch zieken/ gehandicapten en het eventuele voordeel overschaduwd wordt door meerkosten elders;

 • dat deze doelgroep geen (financiële) flexibiliteit kent om meerkosten op te vangen;

 • dat voor personen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar diverse minima-regelingen zijn vastgesteld (goede kinderparticipatieregelingen, gratis zwemmen/sporten voor meerdere doelgroepen);

 • dat in het kader van de participatiewetgeving ook personen boven de 18 jaar met een beperking, die het gevolg is van een langdurige fysieke mentale aandoening, en die in wisselwerking met diverse drempels, de volledige, daadwerkelijke, en op voet van gelijkheid met anderen, deelname en participatie in de samenleving beperken, een tegemoetkoming dienen te krijgen;

 • dat het voor deze doelgroepen ook van belang is en noodzakelijk te kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijke leven;

 • de artikelen 2.1.7 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en artikel 6.4 van de Gemeentelijke verordening op deze wet, de gemeente de mogelijkheid bieden om personen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen een tegemoetkoming te geven.

 

Besluit:

 1. Tot vaststelling van een regeling compensatie tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2019 naast de collectieve ziektekostenverzekering voor de groep mensen met een inkomen tot maximaal 110% van het bijstandsniveau ter hoogte van € 100,- per persoon, die uitsluitend wordt verstrekt aan chronisch zieken en gehandicapten.

 

 1. De kosten hiervoor te dekken uit de egalisatiereserve WMO.

 

Valkenswaard lokaal           H&G

 

Marie-Thérèse Maas           Susanne Peeters

Agenda

Klik op het logo voor meer informatie

Agenda

Fractie vergaderingen

Agenda informatie commissie vergaderingen

Agenda en informatie raads-vergaderingen

Bij VL zit je goed!

Volg ons ook op

 • Instagram - White Circle

2