• rene.mentjox

Stichting het Pumpke en het intrekken subsidie aanvraag


Interpellatie Peter van Steensel tijdens de raadsvergadering 29 April 2021


Raadsleden u ontving woensdag 28 april 12.59 uur een mail waarin de voorzitter u informeert over mijn interpellatieverzoek.. Ik was formeel gezien 1 uur en 45 minuten te laat wanneer ik aanvang raadsvergadering op 19.30 uur aanhoud. Dank dat U dat voor de agenda van vanavond gehonoreerd heeft.


De directe aanleiding is een 2 regelige brief van de Stichting ’ t Pumpke waarin zij meldt aan het college en de raad dat hun aanvraag voor subsidie 2021 wordt ingetrokken.

Een aantal onder u waaronder de voorzitter vraagt zich af of deze 2 regelige brief wel voldoende aanleiding is. Is een interpellatie niet een te zwaar instrument.


Naar onze mening niet.

Een stichting waar inmiddels al veel “over te doen’ geweest is, stuurt niet zomaar een brief om een subsidie-aanvraag in te trekken. Dat roept (of zou) direct vragen op moeten roepen. In elk geval bij ons…

Het is ook niet de eerste subsidie-ontvanger die ontevreden is over de wijze waarop dit proces verloopt, gevoel van bejegening, de toetsingscriteria, gebrek aan ondersteuning faciliteren van aanvrager wordt door meerdere partijen aangegeven..


Dat leidt ons inziens tot gebrek aan waardering voor de vrijwilligers die zich inzetten voor onze inwoners in het algemeen. Wij zien dat gebrek aan waardering toenemen in plaats van afnemen.

Daarmee dreigt het goud van de gemeenten ( de vrijwilligers vlgs Binnenlands bestuur) op termijn te verdwijnen. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn. Dat kan zelfs niet als we onze Valkenswaardse gemeenschap goed willen laten functioneren. In plaats van vrijwilligers stimuleren en te faciliteren dreigen we vrijwilligers te ontmoedigen en zelfs te verliezen. Sommige direct zichtbaar (Dorpsraad, wijkraad Dommelen, sportraad adviesraden sociaal domein). Andere onzichtbaar. Als we ons iets niet kunnen veroorloven is het dat wel.


Daar komt bij dat bij “ t Pumpke” de onvrede zeer sterk toegenomen is vanwege de “ bouwplannen “ op hun locatie. De wijze waarop, de overval, leidt tot minimaal de indruk dat alles al een voldongen feit is. Wanneer ik me verplaats in de spreekwoordelijke schoenen van deze vrijwilligers begrijp ik dat heel goed.


Het vertrouwen in de lokale politiek staat ook hier ter discussie. Het leidt in elk geval tot afbreuk van dat vertrouwen. Dat geldt ook voor de positie van de raad. Het gegeven dat een aangenomen motie (18 stemmen van de 21 aanwezigen) door het college naast zich neergelegd wordt bijvoorbeeld.

Over beeldvorming gesproken.


In mijn mail aan u voorzitter heb ik een aantal vragen aangekondigd zodat het college zich hierop kan voorbereiden.

Die vragen zijn:


1. Werd het college verrast door de brief van de Stichting waarin aangegeven wordt af te zien van de subsidie voor 2021? 2. Is de afgelopen jaren eerder een brief ontvangen waarin een subsidieaanvrager een aantal maanden later de aanvraag intrekt? 3. Weet u (inmiddels) waarom Stichting ‘ t Pumpke afziet van de subsidie-aanvraag voor 2021? 4. Waarom zijn er enkel interne verslagen gemaakt en geen verslag / notulen met beider goedkeuring? 5. Klopt het dat in uw antwoord op de vragen divers de melding is gemaakt dat de interne verslagen ter kennisname aan de stichting toegestuurd zijn omdat deze niet voor akkoord bevonden werden door de Stichting? 6. Is er met de Stichting inmiddels overleg gevoerd met betrekking tot de mogelijke bouwplannen zoals die eerder kenbaar gemaakt zijn? 7. Vindt u de totale tijdsduur aanvraag en al dan niet afgeven beschikking niet erg lang? 8. Waarom heeft u geen gebruik gemaakt van uw eigen bevoegdheden om de subsidie 2020 conform verzoek van de overgrote meerderheid van de raadsleden alsnog toe te kennen? ( zie ingediende motie) 9. Wij zien paralellen in de werkwiize/omvangsvormen met andere subsidieontvangers en vrijwillige adviescommissies? Ziet u bovenstaande als incident of ziet u ook paralellen?


Mogelijk dat het college hier verder op in kan gaan.


Het college en fracties zijn hier op ingegaan. Het is erg jammer te constateren dat het college zwart wit gesteld in haar uitleg. “Het ligt niet aan ons maar ….” Zeer spijtig op deze manier komen we namelijk niet tot verandering en verbeteringen maar. Gaan we vooral door zoals het was. Dat is vaker onderwerp van gesprek geweest. Dit kan en moet beter naar de mening van Valkenswaard Lokaal.


38 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven