top of page
  • Rene Mentjox

Begroting 2023-2026 Peter van Steensel


Om te beginnen een woord van dank aan iedereen die bijgedragen heeft aan de tot standkoming van deze begroting.

Deze begrotingsbehandeling is een bijzondere.

Immers er is nog geen collegeprogramma. Daar wordt nog aan gewerkt en verwacht in december. Daarna wordt de financiële invulling aan de vandaag vast te stellen begroting toegevoegd. We kunnen derhalve de financiële consequenties die voortvloeien uit het raadsakkoord en het collegeprogramma niet overzien.

Daardoor verscheen het eerste dilemma voor onze fractie: gaan we tijdens deze begrotingsbehandeling amendementen en moties indienen of wachten we eerst het collegeprogramma af en gaan we tijdens de behandeling daarvan nog allerlei aanvullingen en of wijzigingen doorvoeren?

Wat voor invloed heeft dit op deze voorgelegde begroting?

We hebben de keuze gemaakt, mede aangespoord door het college tijdens de commissievergadering, om nu al amendementen en moties voor te leggen. Deze hebben we maandagavond met alle andere fracties gedeeld, waarbij ook ons dilemma werd gedeeld. Daar kwam helaas maar een enkele reactie op werden geen voorgenomen amendementen en moties gedeeld.

Jammer.

Volgens ons hebben we eerder afgesproken dat vooral te doen zodat de diverse amendementen en moties voor deze vergadering gecombineerd konden worden. Efficiënter en effectiever lijkt ons.

In het verlengde van het raadsakkoord had dit een volgende stap kunnen zijn. Maar dat kan in de loop van deze vergadering mogelijk nog. Volgende stap in het samen werken aan dezelfde doelen in de raad.

Veel onzekerheden.

Tijdens corona hebben we gelukkig het sociaal beleid grotendeels in stand gehouden. Wij vinden het zinvol om de zogeheten kanskaart met bestaande weinig gebruikte regelingen goed onder de aandacht te brengen.

Er zijn nog veel onzekerheden richting toekomst, die VL de nodige zorgen baren.

Dachten we na corona weer terug te kunnen naar het oude normaal. Het tegenovergestelde is waar. De oorlog in Oekraïne, en de gevolgen daarvan, brengen nog veel onzekerheden met zich mee. Het is NU onmogelijk om al meerdere jaren vooruit te kijken. Laten we vooral onze focus leggen om zo goed mogelijk 1 jaar vooruit te kijken.

Naast de dramatische effecten voor de inwoners van Oekraïne, worden de negatieve effecten in heel Europa gemerkt. Daar hebben we weinig invloed op als gemeenteraad. We kunnen wel zoveel mogelijk rekening proberen te houden met de effecten voor onze inwoners, die vaak van financiële aard zijn. Dit moeten we niet alleen aan de landelijke overheid over laten. Als gemeentebestuur kunnen en moeten we hier ook zelf ook keuzes in maken. Naast de financiële ondersteuning denkt VL dat we de kosten voor onze inwoners zoveel mogelijk moeten beperken.

Zo kunnen we nu al invloed uitoefenen op de kosten voor de woonlasten. Laten we daar vandaag al rekening mee houden.

Wij, als bestuur van deze gemeente, zullen niet alleen zelf het goede voorbeeld moeten geven om te besparen op elektriciteit en gas. We zullen onze ondernemers en inwoners ook moeten stimuleren om ons voorbeeld daarin te volgen.

VL vindt dat naast het voorzien in (financiële) ondersteuning we ook de inkomsten in het oog moeten houden. Een belangrijk onderdeel in de lokale inkomsten is de opbrengst ozb. Het is in de huidige omstandigheden beter de OZB niet te indexeren, maar inzetten op zo spoedig mogelijke realisatie, in hoge aantallen, van woningbouw. Dat draagt bij aan verhoogde inkomsten ozb voor Valkenswaard zonder lastenverhoging voor de inwoners.


Personeelstekort

Je leest het zo ongeveer dagelijks. Het tekort aan personeel. Zo ongeveer over alle sectoren. Inzetten en blijven hopen op invulling van de 19 vacatures in ons ambtenarenkorps is een vorm van wishfull thinking.

Het zal vooral “roeien met de riemen die je hebt” worden .

Gezamenlijk kunnen we kijken naar het efficiënter en effectiever benutten van de aanwezige capaciteit. Dat kan natuurlijk door prioriteiten te stellen. Daardoor zullen bepaalde zaken blijven liggen, maar er zijn ook andere mogelijkheden te bedenken.

Daar kunnen wij als raadsleden een steentje aan bijdragen. Een voorbeeld is het voorlopig afschaffen van het vragenhalfuurtje. Elke raadsvergadering hebben we de gelegenheid om vragen in te dienen. Dat doen we 1 dag voorafgaande aan de vergadering waarna de avond erop er al een antwoord komt. Voorgelezen door een collegelid en de lengte van het antwoord past vaak bij…

Laten we eerlijk zijn veelal voor profilering en ook ingezet om snel een antwoord te krijgen want een vraag algemeen “ duurt “ te lang en wordt regelmatig pas na de afgesproken termijn gegeven. De afgesproken termijnen moeten dan wel gerespecteerd worden en wat ons betreft mogen die korter, zeker omdat het planbaar is.

Die beperking in personeel geldt overigens niet alleen voor onze ambtelijke organisatie, maar ook voor de ondernemers die mede afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van één of meerdere ambtenaren.

In Nederland zijn we meester in het maken van nieuwe regels op grond van incidenten. Deze leiden weer tot andere uitgebreidere protocollen die niet alleen hun invloed hebben op de tijdsbesteding van ambtenaren, maar ook op die van onze inwoners en ondernemers die afhankelijk zijn van de ambtelijke organisatie. Dit leidt tot irritaties en frustraties omdat deze inwoners en ondernemers niet verder kunnen. “ Het duurt allemaal veel te lang! “ Dan hebben we het niet eens over de regeltjes die gehandhaafd dienen te worden maar waar geen of niet voldoende capaciteit aanwezig is om te handhaven.

Het was vroeger al zo en nu nog steeds. Swiebertje keek waar bromsnor heen ging en hij ging de andere kant op want dan had hij de ruimte om kattekwaad uit te halen…

Wat VL betreft beginnen we hier in Valkenswaard met een project

“ Vermindering regeldruk”.

Doel onderzoeken wat er minder kan in regelgeving om op die manier ruimte te creëren in de meest brede zin. Bij dat onderzoek rekening houden met de bekende pareto regel ( de zogenaamde 80/20 regel.) Dat kost een inspanning maar onze overtuiging is dat dit vooral ruimte oplevert.

Gebruik de bereidheid en gemotiveerdheid van onze inwoners al dan niet in groepen. Daag ze uit om projecten in te dienen en stel een budget beschikbaar om als goede beoordeelde projecten (al dan niet in wedstrijdvorm) ook daadwerkelijk uit te voeren.

Koudwatervrees?!

Begin het eerste jaar met een beperkt budget.

Heroverweeg beslissingen uit het verleden.

We zijn jaren verder er is heel veel veranderd. We hebben ervaring opgedaan met het gegeven dat het achteraf toch beter geweest was om…

Een voorbeeld hiervan is het besluit in het verleden genomen over de inrichting van 30 km wegen. We beperken de ruimte en investeren forse bedragen terwijl dat niet nodig is. Een mooi voorbeeld hiervan is de Valkenierstraat.

Dit leidt tot een aantal moties en amendementen; voorlezen dictum amendementen en moties

Amendementen

1. Besluit aanpassen begroting

2. Bestemminsgreserve toevoegen financiële ondersteuning inwoners

3. Bestemmingsreserve overheidsparticipatie

4. OZB niet indexeren

5. LTS terrein ( zsm bouwen)

Moties

1. Energiebesparing gemeente

2. 30 km wegen heroverwegen

3. Vervallen vragenhalfuurtje

4. Locatie skatepark?


Tot slot willen we onze dank en complimenten utspreken richting de vele vrijwilligers en mantelzorgers voor hun inzet. Dank voor het vele goede werk!

Comments


bottom of page