• Valkenswaard Lokaal

Begroting 2019-2022. Betoog van Peter van Steensel

Bijgewerkt op: 3 nov. 2018

Voorzitter, College raadsleden beste mensen hier en thuis..


We hebben deze middag en een deel van de avond uitgetrokken om de begroting voor 2019-2022 te behandelen.


Jaarlijks een bijzondere dag, een lange dag en een intensieve dag voor de deelnemers hier. Hieraan voorafgaande hebben college en ambtelijke organisatie er al heel wat uren in zitten om tot een voorstel voor een begroting te komen voor de gemeente Valkenswaard.

Voor jullie inzet onze dank.

Dat het een hele klus geweest moet zijn, mag blijken uit de voorliggende begroting. Er is de nodige creativiteit gezocht en (deels) gevonden om tot een sluitende begroting te komen. Althans sluitend in een meerjarenperspectief.


Ik dacht dat we inmiddels voldoende “nieuwe gebeurtenissen” hebben kunnen melden, vandaag toch nog 1.

Voor het eerst, voor zover ik kan overzien, wordt een begroting sluitend gemaakt door een greep uit de algemene reserve.

Ik kan me voorstellen dat de nieuwe wethouder financiën behoorlijk geschrokken is bij zijn eerste exercitie.

Immers voor ons ligt een voorstel om voor 2019 maar direct een forse greep uit de algemene reserve te doen van 423.000,- euro om de begroting voor 2019 überhaupt sluitend te krijgen. Dat is een slecht begin.

Ik kan ook niet begrijpen dat een begroting aangeboden wordt die een negatief resultaat toont! Waarbij je weet uit het verleden dat de meerjarenramingen een grove inschatting zijn.


We zijn dan ook benieuwd hoe het vanmiddag zal gaan verlopen in deze vergadering, welke amendementen voorbij gaan komen, wat ze gaan kosten en vooral wat het voorstel van dekking gaat worden. Met name dat laatste werd tijdens de vorige raadsperiode nogal eens het handje mee gelicht.

VL spreekt hierbij de hoop uit dat het vandaag niet zal gaan als bij de begrotingsbehandeling voor 2018. Daar werd de open gehouden financiële ruimte voor het nieuwe college in een middag teruggebracht tot nagenoeg nihil.


De titel van deze begroting Samen op koers… roept dan ook direct de vraag op; ‘koers waar naar toe?’ Deze begroting is mede een resultante van het gevoerde beleid van de afgelopen 4, dan wel 8 jaren. Eén ding dient duidelijk geconstateerd te worden. Financieel liggen er behoorlijk wat zorgen voor de gemeente Valkenswaard.

De uitspraak van de wethouder van financiën; “in slechte tijden moet de overheid investeren”, kent ook zijn andere kant in goede tijden moet gespaard worden. Het roer moet derhalve om.

Het excuus voor zover, het als excuus aangedragen zou kunnen worden, er zit nu een ander college, is op zich wel correct maar het huidige college was daar ook steeds direct bij betrokken.


Aan ons raadsleden ook de taak om hier zorgvuldig mee om te gaan. Aangezien kaders en budgetten door de raad vastgesteld worden, aan ons de taak om beslissingen meer dan ooit af te wegen tegen de financiële haalbaarheid of beter tegen de financiële positie van de gemeente Valkenswaard. Dat begint hier en dient door het college uitgevoerd te worden.

De raad geeft de kaders en de budgetten mee.


Die kaders zullen meer dan voorheen financieel afgewogen moeten worden, tenzij u allen het niet erg vind om onder curatele van de provincie te komen staan.


Met de huidige voorliggende begroting waarop een tekort getoond wordt van €423.000,- in het eerste begrotingsjaar van dit college en deze coalitie, zou tijdens deze middag de discussie centraal moeten staan.

Op welke manier gaan we de begroting 2019 sluitend te krijgen? Waar gaan we €423.000,- euro op korten om dat resultaat tot stand te brengen en voor de iets langere termijn, hoe krijgen we de financiële positie van de gemeente Valkenswaard verbeterd?

Immers in goede tijden moet er gespaard gaan worden voor mindere tijden, die er ook aan zullen komen en waarschijnlijk sneller dan de meesten verwachten.

Wat VL betreft zal dat niet gebeuren door verhoging van lokale belastingen waaronder bijvoorbeeld de OZB. Immers wordt dat voor 2019 al hoger dan gewenst (althans voor VL) geïndexeerd. In 2018 1,6 %, voor 2019 maar liefst 2,3 %. Daarmee leveren inwoners van Valkenswaard al een behoorlijke bijdrage aan de gemeentekas.


Voorzitter, in een amendement (zie hiervoor "van de fractie") doen we een voorstel om het budget op een aantal taakvelden beperkt terug te brengen, zodat de begroting voor 2019 sluitend gemaakt wordt. De taakvelden die betrekking hebben op het sociaal domein hebben we hierbij buiten beschouwing gelaten, aangezien we hier nog steeds de nodige onzekerheden hebben m.b.t. ontwikkelingen voor 2019.

In dat kader het verzoek aan de wethouder zorg om nadere uitleg te geven aan het artikel in het ED. Waarin ze aangeeft dat de ommezwaai van tegenstander m.b.t zorgindicatieplafond naar voorstander gemaakt heeft. Hoe te rijmen valt dat er in Valkenswaard niet bezuinigd wordt terwijl zorgverleners voor 2019 met een tariefdaling van bijna 30% geconfronteerd worden. Kan hier voldoende kwaliteit en continuïteit gegarandeerd worden?


Voorzitter, na de verkiezingen in 2014 werd er bij de begrotingsbehandeling 2015 een move gemaakt. Was tot die tijd de besluitvorming gericht op het vaststellen van de begroting van het daaropvolgende jaar, de daarna volgende jaren werden ter kennisgeving aangenomen. In dat jaar veranderde de coalitie van gedachten en diende de begroting voor alle jaren vastgesteld te worden.


We zijn nu 4 jaar verder en wanneer we terug kijken is gebleken dat dit weinig zin heeft. Wij nemen aan dat de provincie ondertussen ook tot dat inzicht is gekomen. Een meerjarig sluitende begroting maken heeft geen enkele zin.

  • Vastgestelde begroting over alle jaren wijken meestal fors af. 2015 plus 1,9 miljoen; 2016 plus 37.000; 2017 negatief 2.5 miljoen en voor 2018 volgens berap 1,8 miljoen, maar naar verwachting stijgt dit over de 2,1 miljoen. Hopelijk niet meer Conclusie het vaststellen van een meerjarenbegroting heeft geen zin.

  • Er is een behoorlijk aantal onzekerheden waarop het bijna onmogelijk is om een goede meerjarige begroting te maken en daarmee vast te stellen. De grootste (waarschijnlijk) de ontwikkelingen m.b.t. het sociaal domein, maar ook een mediation-traject Dommelkwartier is nog een forse onzekerheid (overigens hier blijft het verdacht stil vanuit het college) maar ook de ontwikkelingen bij Cure en de financiele ontwikkelingen zijn nog een ??

  • Het ambitieniveau lag en ligt nog steeds hoog. Om het ambitieniveau waar te kunnen maken is meer geld nodig dan voorhanden is. Het lijkt ons tijd om dat ambitieniveau bij te stellen. Nadere prioritering te gaan stellen aan de hand van de financiële mogelijkheden van Valkenswaard.

Voorzitter, raadsleden, wat VL betreft gaan we een extra kader meegeven aan het college. Dit is gericht op de inzet van middelen uit de algemene reserve.

Daar dienen we zeer zorgvuldig en terughoudend mee om te gaan. VL zal derhalve een amendement indienen waarin aangegeven wordt dat het college èn de raad met voorstellen of dekking voor geldmiddelen enkel uit de algemene reserve te doen wanneer zij voldoen aan 3 O’s.

1. Onvoorzien

2. Onvermijdbaar

3. Onuitstelbaar


Voorstellen zullen daarmee nadrukkelijk beoordeeld worden, wanneer dekking gevonden dient te worden. Slechts indien alle 3 de criteria overtuigd met ‘ja’ beantwoord kunnen worden wordt akkoord gegeven.


Voorzitter, nog wat details en een amendement.

De provincie hecht geen echte waarde meer aan de woningaantallen die gerealiseerd kunnen worden. De provincie laat dit over aan de regio cq de gemeente.

Dat lijkt ons het signaal om keihard te werken aan de achterstand(en) voor de woningmarkt in Valkenswaard. VL doelt hiermee op Sociale woningbouw en starters in het bijzonder.

Wij verwachten hierop een hoge inzet en prioriteit. Er is een grote woonbehoefte en het werkt ook positief voor de inkomstenkant voor de gemeente Valkenswaard. Wat vandaag kan, vandaag doen en met de hoogste prioriteit.


Over fte’ s.

Het zou prettig zijn als consequent gesproken wordt over de inzet van fte en met name de ontdubbeling van werkzaamheden bij een toename van overheidsparticipatie.

Dat hier enige tijd voor nodig is (geweest) kunnen we onze voorstellen, maar het wordt tijd dat hier duidelijkheid in verschaft wordt. In plaats van vermindering zien we zelfs een toename? Hoe verklaart u dat? Vorig jaar is nog gesproken over het gegeven dat meer overheidsparticipatie leidt tot minder fte. Wanneer anderen dan ambtenaren werk gaan doen dat voorheen door ambtenaren gedaan werd komt er ruimte in de bezetting. Denk aan de hoeveelheid werk die centrum management, Valkenswaard marketing in combinatie met de VVV uit handen nemen. Vorig jaar was de stelling, die VL volledig kan onderschrijven, dat dit zal resulteren in een lagere behoefte aan fte in de ambtelijke organisatie. Ik constateer een ommezwaai. Waardoor wordt die veroorzaakt???


Het is enige tijd geleden dat we in deze gemeenteraad besloten hebben om de toeristenbelasting af te schaffen. En hoewel we dat niet zo maar even willen terug draaien rijst wel de vraag; ‘Wat is het effect van deze maatregel?’ College, ik kan me voorstellen dat u nu geen antwoord kunt geven. Graag ontvang ik uw toezegging dat u hier op terug komt binnen afzienbare tijd.

Misschien kunt u hierin direct meenemen of er een effect te constateren is m.b.t. een toename van het aantal arbeidsmigranten?


Presentatie begroting

Voorzitter, complimenten aan het college voor de presentatie van de begroting in het Valkenswaards Weekblad. Graag willen we daar een toevoeging op van financiële aard. In de begroting wordt aandacht besteed aan de besteding van de bedragen. Ik mis een complete voorstelling van zaken. Ons inziens dient er ook aangegeven te worden wat het tekort is indien dit van toepassing is.

Het meerjarenresultaat kan ons inziens ook eenvoudig getoond worden. Dat verhoogt de transparantie. Gaat u dat volgend jaar doen?


Voorzitter, ieder jaar heeft VL een oproep gedaan om extra aandacht te geven aan de chronisch zieken in Valkenswaard. In tegenstelling tot aangenomen amendement(en) vindt er geen doorvoering plaats. Het laatste argument is de ontwikkeling van de glijdende schaal cq draagkrachtregeling. Ook dit jaar gaan we een amendement indienen voor de chronisch zieken in Valkenswaard. Wederom gaat het over €100,-. Waarschijnlijk gaat de portefeuillehouder melden dat dit in de draagkrachtregeling geregeld is cq wordt. Wij zijn daar nog steeds niet van overtuigd. Onze uitleg hierbij is redelijk eenvoudig en als volgt. Het amendement wordt ingediend door VV, VVD, HenG en VL . (zie nieuws van de fractie)


Bij chronisch zieken zijn we van 1 ding zeker. Het jaarlijkse eigen risico ad €385,- gaat op. Dat zijn kosten, geen inkomsten. Daar waar andere gezonde mensen onder de inkomensgrens van 110% zitten en daar niet mee geconfronteerd worden geldt dat voor de chronisch zieken wel. Dat verdient in onze ogen een compensatie ad €100,- per jaar.

Tot op heden laat de draagkrachtregeling geen beeld zien van het concrete voordeel voor de doelgroep chronisch zieken en mensen met een beperking. Het eventuele voordeel wordt overschaduwd door meer kosten elders, met als gevolg dat deze doelgroep geen financiële flexibiliteit kent om meerkosten op te vangen.

Wij staan ervoor open om overtuigd te worden van het tegenovergestelde. Vooralsnog dienen we wederom een amendement hiertoe in. (zie hiervoor "van de fractie")

Nog een laatste verzoek aan college. Ieder jaar wordt er na ontvangst van de stukken gevraagd om de gedetailleerdere beheersbegroting. Ons verzoek: stuur die voortaan standaard mee met de stukken.


Voorzitter, met een dank aan de vele vrijwilligers en mantelzorgers die zich jaar op jaar inzetten wil ik hiermee afsluiten.

60 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven